Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< o? >

,, welke voor Holland de boogfte publijke magt is „ toevertrouwd. — Eene doleautie , .die geen' hec „ minfte oogmerk heeft om den Raad der Gemeente „ van Rotterdam , of eenig Lid van dezelve , tc „ flerrisfeeren , of van eenige opzetlijke injuftitie te

accufeeren ; veel eer wil de Onderget. wel gene„ reufelijk advoueeren, dat de Raad zijne waare ,, meening (ongelukkig voor hem) niet gevat, en „ daar door aan zijne gezegdens eene interpretatie „ gegeeven heeft , geheel ftrijdig met zijne intentie „ en proteftatien , en daar door (falvd roverentia) ,, verkeerdelijk gefuftineerd heefc, in de applicatie 3, van Üwlieder bedreet van 23 funij laastleden, zoo ,, te moeren handelen , als deeelve Raad werkelijk ,, gehandeld heeft. Ja zelfs duift zich de Onderger. ,, wel flatreeren , dat de Raad zelve zijne voor den 3, Dcleant zoo facheufe fuftenue zou hebben laaten ,, vaaren, en dus de geheele zaak een gantsch ander ,, aanzien zou «ekreegen hebben, bij ahiien dc 3, Memorie van den Onderger. ter nadere Juftifkatie, ,, geprtfenreerd , op den 25 Julij, en die van da „ Conwnisfie der groote Yergad. van de Nederd.

Geref. Gem. van Rotterdam, in dato 1 Aug., hadt ,, kunnen geprefenceerd worden , voor en aleer door

de Misfive vin het Provint. Committé van Holland ,, in dato 21 Julij , deeze zaak buiten hunne handen

geraakt, en dus, zonder tusfehenkoomst eener

hoogere Vergadering, irreparabel was geworden,

,, Neen, Medeburgers! deeze Doleantie heeft geen „ ander doelwit, dan aan Üwlieder Vergadering den ,, echten toedragt der zaaken en de waare intentie „ van den Onderget. te vertoonen , welke , tot zijn ,, leedweezen , door den Raad niet naauwketirig ge,, noeg is opgemerkt, ten einde van Üwlieder tequi,, teit die herftelling te verkrijgen, welke de Onderget. „ bij Conclufis meent te moogen vraagen, welke „ voor hem zeiven zoo belangrijk en gewenscht is, „ en door zijne Gemeente en Kerkenraad zoo har.3 telijk verlangd wordt.

,, Het ftaa dus den Onderget. vrij, om aan LJvv9) lieder Vergadering

F * 3, ï

Sluiten