Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 93 >'

„ „ Neen kon antwoorden V' waar op de On«

„ derget. letterlijk en duidelijk geantwoord heeft:

„ ik kan niet anders , dan zoo als ik gezegd! „ „ heb , conform de Publicatien ," waar op

„ hem door den Secretaris de aanfehrijving van

„ het Provintiaal Beftuur van 23 Junij werde

voorgeleezen , en door den Onderger. aan,, ftonis geantwoord, dat zulks op bem niet toe„ pasfelijk was, en met reden, dewijl hij niet „ in de termen van hec zelve viel, ennietgere-

„ ferveerd, veel minder bet afleggen der belofte

„ geweigerd, of daar in gedifficulteerd badt;

„ doch de Prefident antwoorde, „ dat men oor-

„ deelde van Ja ," en vroeg nogmaals „ of ,, „ de Onderget. nog de belofte gaaf doen wil-

„ ,, de ?" waar op door den Onderget. geant-

„ woord zijnde , ,, ik inhmreer mijn gegeeven

„ „ antwoord," zo interdiceerdé de Prefident in „ nar.tn van den Raad aan den Onderget. ds

„ waarneeming zijner Functien, en ehadelijk re„ pliceerde de Onderget. „ Dat hij, behoudens „ „ dén eerbied voor den Raad , het Decreet

„ „ befebouwde als niet op bem toepasfelijk;

„ dat hij prötefteerde tegen de applicatie daar „ „ van op zijnen perfoon; en zich desweegens

„ zou adresfeeren waar hij zou vermeenen te ,, ,. behooren; verzoekende daar toe Copie &c." „ Waar in weder buiten geftaan hebbende en ,, binnen geroepen zijnde, zeide hem da Prefi„ dent, dat de Raad de verzogte Copie hadt ge-

accordeerd, als de refumtie zou gefchied zijn. „ Nu kon de Onderget. niets doen ter nadere

„ Juft!flca:ie , voor den ontfangst der verzogte ,, Copië, w?ar toe hij eerst op Saturdag morgen „ den a;, Julij ontving een Extract uit de Refol. „ van den Raad der Gemeente, het geen mede „ onder dé tfijiagen bij deeze Memorie is ge„ annexeerd.

„ I >e Onderget. uit dit Extract met zoo veel

,, verbaazing als leedweezen ziende, dat eens-

„ deels geëmitteerd en met ftilzwijgen voorbij-

5» gegaan was hec geheele gefprek gehouden ten „ tijde van het eerfte binnenftaao bij den Raad

v «F

Sluiten