Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< n >

44 op den voorigen Maandag, en welk gefprek ,, toch de voornaamde grond lag van zijne defen-

„ fie, en nog veel meer, dat hem een amwoord „ in den mond gelegd wierdr: ik kan niet anders

„ dan onder die restrictie, terwijl hij ;et—

te:-I;jk gezegd hadr; ik kan niet anders, dan „ zio ais ik gezegd heb, conform de Publicatien ,

„ zoo vond hij zien in de onvermijdelijke nood„ zaakeiijkheid om ter eerder dage , dat zulks „ mogelijk was , namelijk op Maandag den

„ 25 fuiij, aan den Raad in te léeveren eene ,, Juftificatoire Memorie, in weike de Onderger, „ met alle decentie zich beklaagde eerst ever de

omisfie van zijne voornaamde gezegden in hec „ Extract, daar na, en wel vo'-rnamenlijk over

„ de verkeerde opvatting en coucbeering van

„ zijn gegeeven antwoord, protedeerence pleg-

tig van nooit hec woord restrictie te heh„ ben gebruikt, willen gebruiken, of ook zelfs „ te hebben kunnen gebruiken , na meermsalen

„ verklaard te hebben noch zv:igering, noch re-

„ frictie te bUteeren ; geevende aan den Raad „ eene naauwkeurige bifioria facti van het ge-

beurde op , naa genoeg dezelfde , als thands „ door iie Onderget. is genarreerd. Zijnde voorts

„ her Hot dier Memorie woordelijk geweest, als „ volgt:

„ En derhalven vindt de Onderget zich „ „ (zijnes ondanks) in de onaangenaame ver-

5j v> P'igtingi om, bij forrn van recapitulatie, in

„ deeze Memorie, behoudens den eerbied voor „ „ den Raad, nogmaals te declareeren, en voor

„ „ zoo veel des noods, als nog te protedeeren ,

„ „ als volgt:

„ „ Dat hij Onderget. de Belofte niet weigert.

„ Dar hij even weinig reftrictie of referve „ „ maakt of bedoelt.

j, „ Dat hij. ook aan den Raad niet vergt

„ „ den Letter van de voorgefchreeven Belofte

p „ te interpreteeren of eenige Elucidatien te

„ „ geeven.

»> „ Dat hij derhalven met het Declaratoir al-

3» 3i leen bedoeld heeft eene eerlijke verklaaring

13 33 "

Sluiten