Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C lor J*

„ deelen te zullen verkrijgen, en, gelijk hij dut

„ niemant tauxeeren noch zijne vrijheid betwiften

,, wil , die naar zijn licht en geweten eerlijk

„ handelt, zo heeft hij ook ftceds geoordeeld,

„ na bedaard 'onderzoek, zijn eigen licht en

„ geweeten eerlijk te moeten volgen, wel ver-

„ zeekerd, dat zijne principien nimmer tot eeni-

„ gen onrust of onbroederlijkheid zullen tendee-

„ ren , daar hij Onderget. zich op meenige proeven zou kunnen beioepen , hoe zeer hij de

„ belangen van anderen , hoe verfchillend ook

„, van hem in denkbeelden, altoos als zijne eigene

„ behartigd , en dikwils gelukkig bevoorderd

„ heefr.

,, Onder deeze principes , aan welke hij al-

„ toos is getrouw geweest, behoort ook, ., dat

„ ,, nooit iemand eene plegtige Belofte doen

„ „ moet, die dubbelzinnig is in de termen ,

„ - en waar in de afneemers en beloovers elkan-

„ „ ders waare meening niet verltaan ," en ge-

„ volgelijk dat, wanneer iemand meent zulk

», „ eene dubbelzinnigheid in de termen eener

„ ,, Belofte te vinden , hij in confcientie verpligt

„ „ is bij het afleggen 'er zulk eene verklaaring

„ „ bij te voegen, waar uit zijne waare meening ,, confteert, behoudens dat die verklaaring

„ „ zoodanig zij, dat de afneemers daar in veilig

„ „ kunnen berullen , en aan het billijk oog-<

„ „ merk van zulk eene belofte voldaan worde."

„ Dit principe toepasfende op het cas fub-

„ ject, zal Üwlieder billijkheid aan den On-

„ derget. niet ten kwaade duiden , indien hij

„ edelmoedig verklaart, dat de termen der be-

„ lofte hem voorkwamen niet zoo van alle dub-

„ belzinnigheid ontbloot te zijn , dat dezelve door hem, om eerlijk te weezen fzonder daar

„ door dc inzichten of denkwijze van iemand

„ anders te tauxeeren) zonder eenig Declaratoir

„ konde worden afgelegd, of hij moest zich aan

„ verzweegene mentaals refervatien en reftrictiett

it fchuldig maaken , welke hij altoos voor eer»

„ oprecht man ongeoorloofd gereekend heeft.

G 3 „De

Sluiten