Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 102 y

De Onderget. zal dit in geene bijzonJer„ beden aanwijzen, op dat hij zelfs den minden

jy fchijn van cavillatie oncwijke, maar 'er alleerf-

„ lijk bijvoegen , dac deeze duifterheid (zijnes

.„ inziens) beweezen wordt door de algemeens s» gefprekken en verfchillende opinien over den „ eigenlijken zin der belofte , — voorts door

„ de zoo meenigerlei Declaratoiren overal ge-

„ prefenteerd , en bijzonder door de Publicatie

„ van den Raad der Gemeente van Atpfterdam,

5J in dato 29 April laatstleden , yerklaarencle

daar bij: „ Dat de Raad zich voorbehieldt de „ ,, nadere deliberatien over zoodaanige voor-

s, „ dragten tot uitzonderingen, als de Gecom-

n mirteerden van denzelven Raad zonden ooi-

„ deelen dieswegens aan den Raad in tijd en „ „ wijle te moogen doen."

„ Uit dit licht en inzien van den Onderget,.

„ volgde nu van zelfs , dat hij in confcientie

„ geene vrijheid hadr, de belofte af te leggen,

dan met een Declaratoir, waar in noch wei ge» „ ring'noch refirictfe, poch eenig ftraf baar oog-

meik was, maar door het welk hij san het ge„ requireerde door het Provintiaal Beftuur en aan

,, het lichr van zijne confcientie, als een eerlijk

,, Man, eevengeldig voldeedr.

„ Alics kwam nu alleen aan op den aart van

„ het Declaratoir, met het welk hij bereid was ■„ de Belofte af te leggen.

„ In welke termen ook van zijne eigene ftel-

,, Hng, hoi wel bedagt, hoe gemenageerd ook, ., zulk eene verklaaring gecoucheerd wierdt, be3, greep de Onderget. dat altoos de fulpicie zou

kunnen overblijven , van iets laakbaars te be„ doelen: en deeze was de reeden, waarom de

Onderget. meermaal herhaalde , en nog her„ haak , bereid te zijn tot het afleggen der Be-

„ lofte * conform de voorige Pubiicctien, of, met ,, de eigen woorden van het Declaratoir, „ dat „ hij de Belofte deedt, in dien zin , dat hij

,, „ zich niet verbondt tot iets ftrijdigs met het » «5 2een door den tegenwoordigen Regeerings„ vorm erkend is, als het onvervreemdbaar

„ „ recht

Sluiten