Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ ,, recht van het Volk en van eiken Burger, bij „ ,, Art. i. 4. 17 en 19 der Rechten van den

„ „ Mensch en Burger in de Public, der Provif.

„ Repref. van het Volk van Holland, in dato „ „ 31 Jan. 1795. en in het ifte Art. der Public. „ „ van de Nation. Conventie, in dato 10 Maart „ „ 1796. en de PubHc. van het Provintiaal Be-

„ ft'uur, in dato 18 dito."

Het zijn dus letterlijk de Decreeten van ÜW„ lieder Voorgangers, eu van U zeiven, Mede,, burgers ! op welke alleen zich de Onderget, ,, beroept, cn hij, fteunendc op zijne eerlijkheid,

fiatteerde zich , dat een Declaratoir van dim „ inhoud niet konde of mogt geweigerd worden: ,, . en hij fuftineert nog, dat zulk eene weigering ,, in fubftantiê verklaart, „ dat de gevorderde ,, „ Belofte ftrijdig ts met de voorige Decreeten „ ,, van het tegenwoordig Beftuur." Eene as„ fertie, welke de Onderget. zich wel onthouden „ zal te doen , — die ten gevolge heeft, dat „ niemand , die aan het tegenwoordig Beftuur „ verbonden is, dezelve zou mogen afleggen, —

die in de daad, bij illatie cn confequentie, vrij ,, wat iletiïsfanter zou zijn voor Ulieden zelve,

dan het Declaratoir van den Onderget. dat bij ,, bereid is de Belofte af te leggen , in confor„ miteit met Üwlieder eigene Publicatien.

Uit deezo zeer eenvouwige aanmerkingen, „ die de Onderget. om dat ze eerlijk zijn, geene „ zwaarigheid maakt onder het oog van üwlieder ,, Vergadering te brengen , meent de Onderger. „ tastbaar te hebben beweezen, dat hij, door hec „ inleeveren van zijn Declaratoir, en de eerlijke „ getrouwheid aan zijne confcientie, om de Be„ lofte in geenen anderen zin te doen , dan iit 5, conformiteit met Üwlieder geciteerde eigene Pu„ blicatien , geenzints heeft kunnen incurreeren „ de poenale fanctie van Üwlieder Decreet van „ 23 Junij en 5 April, en dus met alle vrijmoe„ digheid doleert zoo over de interdictie door

den Raad, als over de dimisfie door het Pro„ vintiaal Committé , beide gegrond op de ver* G.4 >wkeer.

Sluiten