Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overlaaten aan cie onpartijdige beoordeeling en „ sqaicabele decifie van Üwlieder Vergadering , om „ welke reden deeze geheele Doleantie zoo kunfte-

loos ais eenvouwig is.

. In welke verwachting en billijk vertrouwen de „ Onderget. deeze Doleantie eindigende , beveelt bij U Lieden, Medeburgers! aan de genade Gods door I, je sus christus,. blij vende , in hoop op eene „ gunltige refcriptie.

5, Medeburgers!

rotterdam

, 7 Aug. 1796. „ üwlieder Dw. Dienaar

„ en Medeburger

„JAN SCHARP.

a „ NB. Achter deeze Memorie waren gevoegd do „ twee volgende Bijlagen,

A. „ Extract uit de Refol. van den Raad der Ge„ meente van Rotterdam , genoomen in derzei- . „ ver Vergadering op Maandag iS Julij 1796,

B. „ Memorie door de Gecommitt. der groote „ Vergad. der Nederd. Geref. Gemeente te „ Rotterdam, bij den Raad der Gemeente in„ geleeverd, den 1 Aug. 1796.

welke reeds in het voorige deezer Deductie aan 11 Uwe Eerw. Vergadering zijn opgegeeven."

Hadt toen deeze Memorie in handen gelleld geweest van den Raad der Gemeente deezer Stad, wie ,weet wat dan Uwe poogingen, of die van Uwe Commisfie , niet zouden hebben kunnen uitwerken ? — wie weet, of de Raad , overtuigd , door de ingeleeverde Memoricn , van de reinheid mijner Intentie, door een meer favorabel Bericht, deeze zaak niet zou hebben doen uitloopen tot genoegen en blijdfchap onzer Gemeente , van Uwe Eerwaardige Vergadering en van Mij zeiven, alihands ik zou mij

dit,

Sluiten