Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 108 >'

gelden, maar dat men, mijnes inziens, vooral in een tijd , waar in de Politieke denkbeelden der menfchen zoo veel verfchilden , behoorde te laaten celden alle zoodaanige Verklaaringen , die , zonder dubbelzinnig, heid, gehoorzaamheid en ftilheid beloofden; en eindelijk, dat het Gouvernement veel meer credit kon reeven ain een eerlijk man, die (hoe hij ook anders mogt denken; eene confcientseufe zwaarigheid maakte cm meer te belooven dan vjor de rust der Maatfchappij noodig was, en dat men op de Belofte van zoo iemand, wanneer hij zegt „ dat beloof en dar meen ik," oneindig meer kan ftaat maaken , dan op iemand , die , tegen zijne overtuiging* alleen uit belang* alles belooft weit tnen hem voor zegt * of hij het ver ftaat af niet, en intusfcben zijne denkbeelden verzwijgt, en bij elke overtreding zijner Belofte 'er zich meent te kunnen afmaaken door het zeggen „ dat heb ik 'er niet mede „ gemeend." Voorts voegde ik 'er bij, dat ik , uit aanmerking van veele betrekkingen en verpligtingen, alles doen wilde, wat een man van eer en confcientie doen konde, zonder voor God en Menfchen te bloozen ; maar dat ik, voor geen belang in de weereld iets plegtigs en opzetlijk doen konde tegen het licht van'mijn veritand en de infpraak van mijne confcientie. Ten laatften advifeerde mij de Prefident (eevenwel meer bij wijze van particulieren Raad, dan in de hoedanigheid Van Prefident) dat ik dan, om fpoediger afdoening te verkrijgen, een nader Request moest prefemeeren, waar in ik mijne voorige Memorie kort recapituleerde, en , met inhasfie aan dezelve , mij alleen duidelijker verklaarde , wat zin ik toch eigenlijk aan de onderfcheide leden der Belofte hechte, naardien men dit in mijne Memorie, en in het Declaratoir, niet duidelijk genoeg vondt uitgedrukt, en waar op ik dan, als voorts geene-zwaarigheid meer hebbende, verzoeken zou, op die verklaaring tot het doen der Belofte te worden geadmitteerd. Na eenige nadere bepaalingen over het één en ander, begreep ik. dat dit, falvd'confcientid, gefchieden konde, en mij onverantwoordelijk willende Rellen bij deeze uwe Vergaderingen bij de Gemeente als of ik iets verzuimd hadt, om mijnen Euangeliedienst , met eene vrije en goede confcientie, te hervatten, Ichreef ik dat Request, en liet het, na door

des

Sluiten