Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Prefident gezien en goedgekeurd te zijn, in banden van mijnen Procureur, vertrekkende nog denzelfden avond wederom naar Rotterdam.

Dit nader Request was van den volgenden inhoud:

)5 AAN HET PROVINTIAAL ,, BESTUUR VAN HOLLAND.

„ Geeft reverentelijk te kennen de Onderget. Predikant der Nederd. Gereform. Gemeente te Rotterdam, doch, bij Refol. van den Raad der Gemeente „ binnen gemelde Stad , in dato 18 Julij laatstleden, 9, in de waarneeming zijner functien geinterdiceerd, „ welke interdictie, bij aanfchiijving van het Provin„ riaal Committé van Holland , in dato 21 dito , is „ verklaard gehouden te worden voor eene finale di„ misfle , en dat uit hoofde van zeeker Declaratoir, „ door den Onderget. overgelegd aan de Commisfie „ van voorfz. Raad, geauthorifeerd tot het afneemen „ der Belofte, door het Provintiaal Beftuur van Hol„ land van alle Leeraaren der onderfcheidene Gods„ dienftige Genootschappen gerequireerd.

„ Dat de Onderget., reeds ten tijde der voorige Ver„ gadering van dit Provintiaal Beftuur, heeft ingelee„ verd eene Memorie van Doleantie, rendeerende om „ aan Üwlieder Vergadering te demonftreereu, d3t de „ Onderget. ("zijnes inziens) niet viel in de termen der „ Poenanle Sanctie van Üwlieder Decreet van 5 April „ deezes Jaars, tegen de weigerachtige geftatueerd, en „ dat, uit hoofde dat de Onderget. bij het overgelegde' ,, Declaratoir geenzints bedoeld heefc het doen der „ gevorderde belofte te weigeren of dezelve re reflrin». ,, geeren , of ook eenige interpretatie te vraagen* „ neraaar in teegendeel bereid wss de Belofte af te leg„ gen conform de voorige Publicatien van het tegen» „ -waardig Beftuur, en dat wegens zeekere duifterheld, „ welke de Onderget. (abftt invidia dicto^ meende te „ vinden in de termen van voorfz. Belofte, cn in den „ prscifen zin en intentie derzelve, en wegens zijnen „ onoverkoomelijken afkeer, om in eenigerhande Belofte zich fchuldig te maaken aan memuaale refer-

„ va-

Sluiten