Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_j, vatien of onuitgedrukte reftrictien, welke de Onder„ get. oordeelr, zoo met cordaate eerlijkheid, als met „ het oogmerk eener Belofte. geheel ftrijdig te weezen.

,, Dat de Onderget. op dien grond bij voorfz. Me„ mode verzogt heeft, te moogen worden ontheven „ van de hem opgelegde Dimisfie, en, volgends zijne „ aanbieding bij voorfz. Memorie gedaan mogt wor„ den toegelaaten tot het afleggen der gerequircerde „ Belofte, in conformiteit met de geëmaneerde Publi,, catien van bet tegenw. JJe/luur , en daar door aan „ het verlangen van den Onderget., en van zijne Ge„ meente, njogr worden voldaan.

„ Dat rtu vervolgends, na het inleeveren van voorfz. „ Memorie van Doleantie, aan den Onderget. van alle kanten zijn toegekoomen meeni&erlei aclvifen en ^ el'dcïdarïën op zijne gemoedelijke zwaarighe ien ten ,, aih/ien van voorfz. Belofte, welke ad"ifen en elucjdatièn allen éénpaarig hier op nederkoomen , dat door het vorderen van dezelve geenzints bij Uwheder Vergadering bedoel 1 is bet doen afleggen van eeui» , gerbande , boegenaamde , geloofs - belijdenis over1 ' Stadtïundige opinien of gevoelens, maaralleen eene 3, pdsfivë tb dtentie aan de Weiten van bet tegenwoor,, digc Beftuur, — dat door de onderwerping aan den ,, Regeeringsvorm, die in bet vervolg finaal zal wor,, den daargefeld niet wordt uitgedooten of verkort het recht, welk iemand in tijd en wijla zou fufti, neeren. om, met behoorlijke decentie, te moogen , vertoogen en remorftrantien doen bij die geenen, " aan welke de publieke magt is toevertrouwd over „ zoo'lavige dingen ., waar door bij ' des onverhoopt) ,, bij eenen volgenden Regeeri.igsfarm zou moogen oordeelen te weezen bezwaard, — en dat eindelijk door ,, het laatfte gedeelte der Belofte alleen bedoelt wordt * , dat de beloover zich nimmer direct of indirect zal ,, ihmïiceerén in eenige oproerige en r'ustverjtoorende „ gefprekken of handelingen , ter wederftreeving of „ omkeering van den thands fubfifteerenden Regee,, ringsvorm deezer Landen.

„ Dat de Onderget. in deeze advifen en eiucidatien ,, niets vindende , dan het geen juist zijne waare en „ eigenlijke intentie geweest is bij het overgeeven van meergemelde Declaratoir, en dagelijks meer over-

» tuigd,

Sluiten