Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 127 5*

ter, en dezelve dus, daar ik tegen geen één Arrijkel der Kerken-orde gezondigd heb, ook niet kan gehomologeerd of vervolgd worden door de Kerkelijke Judicature, maar in tegendeel de Gemeente mijne herltellmg verlangt, derzelver deelneeming mij alle dagen blijkt, en dat zonder onderfeheid van Politiek - verfchillende denkwijze bij zeer veclen , en die Gemeente dus de gedaane beroeping blijft inhaleren, en, zoo veel in haar is , geltand doen, en daar deeze zelfde Vergadering, door haare geflaagene Commisfie , en het Adres aan den Raad der Gemeente (te vooren gemeld) verklaard en getoond heeft den eigenfien wensch te voeden ; zoo vinde ik mij, uit hoofde van alle mijne betrekkingen , in de volfirekte noodzaakelijkbeid, om van deeze Groote Vergadering (van welke, naamens de Gemeente, ik mijne roeping bekoomen heb) te eifchen:

„ Dat deeze Vergadering, ter mijner requifirie , ver„ klaare, mij (fchoon ongelukkig verpligt, mij van de „ waarneeming mijner H. Bediening, uit hoofde eener „ Iolmeke Interdictie, te onthouden) voor zoo veel de „ Kerkelijke Judicature, en deeze Vergadering, aan» „ gaat, te houden en te erkennen voor wettig Leeraar „ deezer Gemeente en Lid van deeze en de andere „ Kerkelijke Vergaderingen derzelve Gemeente : zoo „ echter , dat ik, zonder geoordeeld te worden daar „ door mn aan pligtverzuim fchuldig te maaken, of „ mijne Kerkelijke rechten te verliezen , mij van de „ daadelijke waarneeming mijner Bediening in deeze „ Gemeente, en van het bijwoonen der Vergaderingen „ zal onthouden, tot dat, ten aanzien mijner Politieke „ interdictie of dimisfie, gunftiger zal weezen gedifpo„ neerd. En dat mij hier van, bij fchriftelijk Extract „ uit de Acta deezer groote Vergadering zal worden kennis gegeeven."

Deeze Eiscb, op billijke gronden fteunende, doe ik niet (vergeeft mij deeze ronde, maar zeer noodzaakelijke vendaarmg) als verzoekende om eenige gratie of gunst ; maar ik doe dezelve, Jure meo, en fteunende op mijn goed recht, dat Kerke!,}k voldaan kan worden, zonder dat de Politieke Magt daar in wordt gecompromitteerd , of uerzelver Interdictie iets van haare toacne en werking verliest: Ën derhalven verwagt ik

taf

Sluiten