Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 13° >'

met hunne eigene woorden; toont hun het verlangen

der Gemeente en het uwe ; fpreekt als menfchenvrienden, als vrije Nederlanders, als eerlijke Chriitehen , als cordaate Leeraars, als liefhebbende Broeders; pleit vooral voor het dierbaarfte dat in de weereld is , de vrijheid der confcientie.

En , zo U Eerw. bij deeze hartelijke , werkzaame en ftandvaftige poogingen , mijner blijft gedenken bij dien god, die de harten der Volks- Bettuur'ers, als waterbeeken , leidt werwaards hij wil ; waarottj zouden dan Uwe poogingen niet voorf-edig zijn? waarom zou het Beftuur dan in mijne verklaaring mee heruiten? mij op dien voet, dien ik zoo dikwils aanbood, conform de Publicatien, de Belofte niet laa en afleggen ? Mij niet , op Uwe begeerte , aan mijnen Post te rug geeven? — met één woord, wa?rom zon het verkiezen onbillijk en onedelmoedig te zijn? waarom zou eene Vergadering, die zich geen anderen tijtel geeft, dan Reprefentanten van een vrij Folk tezun, om f(i den naam, en naar den wil des Volks te beftuuren, de veréénigde ftem van eene Gemeente, die meer dan vijftien duizend Ledemaaten fterk is, verfmooien? waarom het Ooftersch Defpotifmus van het Peifiaanfche Hof volgen willen, welks Decreeten nooit konden wederroepen worden? waarom zich voor alwee■tend en onfeilbaar houden, en de Provocalio a Senatu, ■male informato, ad Senatum melius informatum, kwaalijk neemen? Neen, mijne Broeders! één van deeze verdenkingen op het Beftuur toetepasfen zoude bij het zelve billijk voo<- veel grooter en duidelijker minachting (injurie had ik haast gezegd) worden opgevat , dan ooit, per millefimam confequentiam , uit mijn Declaratoir , of eenig Schriftuur , ter verdeediging van het 'zelve, kan worden afgeleid.

En, indien U Eerw., na al het gezegde, nog twijfelen mogt, of 'er in de daad gronden genoeg voor handen zijn, om de Politieke Magt te verzoeken, het verbod ter waarneeming mijner Functien in te trekken, en in de wijze, waar op ik de Belofte heb willen doen, te berüften, zonder mij te willen nooddwingen tot iets, wat ik, — wat niemand doen kan, die de termen der Belofte zoo befchouwt als ik, bet zif bij deeze, bet zij bij eene andere orde van zaaken met

Sluiten