Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 131 >'

zijn oordeel voor de befte boude ; zo vergunt mij, ia de tweede plaats, U Eerw. nog eenige hoofd - gronden te herinneren, die Uwe wijsheid zelve uitkiezen, fchikken , verbeteren , en ter aandrang van Uwe voorftellingen gebruiken, of — met nog veel betere, van Uwe eigene vinding, verwisfelen kunt.

13.

Deeze gronden , tot zeekere hoofd - clasfen gebragc zijnde , ontfpruiren , eerst uit den aart der zaak; daar na uit den aart en de gronden van de tegenwoordige orde van zaaken ; en eindelijk, uit de openlijke verklaaringen van bet tegenwoordig Beftuur zelve.

k. Uit den aart der zaak, en de befcbouwing van de termen der Belofte zelve.

et. Wat is het oogmerk van de Belofte? •— ., Aan m n&c Gouvernement, en aan de gantfche Maatfchap-* „ pij eene plegtige verzeekering te geeven , dat mert ,, zich aan de Wetten onderworpen en gehoorzaam ,, zal gedraagen , en van den invloed , dien het cha„ racter eenes Leeraars mogt hebben , nimmer mis„ bruik maaken zal, ter aanftooking of foveering varj „ eenige oproerige beweegingen, plans of ontwerpen, „ die dc rust der Maatfchappij verftooren , of door ,, revolutien en contrarevolutien de orde van zaaken „ omketren, en den gedeclareerden wil des Volks we„ derftreeven zouden." — Het zij dan zoo , maar is het daar toe niet volkoomen voldoende, wanneet iemand , zonder eenige dubbelzinnigheid , belooft gehoorzaamheid aan de Wetten, getrouwheid in bet opbrengen en draagen van alle Burger-laften, en onderwerping aan de tegenwoordige orele van zaaken? beneevens een ftil gedrag, dat zich nooit inmifceeren zal in eenige oproerige en rustverftoorende bedreven? wanneer iemand dat zelfs niet weigert te doen in de letterlijke , zoo eeven opgegeeven terttien ? wanneer hij voorts de eenigzints dubbelzinnige termen van alle Formulieren van Belofte zoo betuigt re verklaaren en op te vatten , als of dezelve duidelijk en totidem verbis het bovenltaande uitdrukten ? en heb ik niet deezen voldoenden zin van mijn Declaratoir in alle de overgeleverde Memorien en Stukken, herhaalde reizen. Ia ca

Sluiten