Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦c 133 y

anderen, eenen veel meer influitenden zin, geeven, om daar op partijdige befchuldigingen, haatelijke eifchen en eigen-belang zoekende handelingen, te gronden , — ten minden , om dat dezelve voor zulk een opgedrongen zin vatbaar zijn. Bij voorbeeld, onderwerping aan den tegenwoordige» Regeeringsvorm fchfjnt meer gehoorzaamheid aan den vorm t,oie een tns ideale is) dan aan den aart der Conltitutie, en aan de wetten en la/Ien van het Beduur te tee. kenen; — de uitdrukking, die, gegrond op de oppertnagi des Volks , thands provijhneel beftaat , lchijnt eene dubbele Geloof's - belijdenis te vervatten, zoo van de oppermagt des Vólks, als van de daadelijke gronding van den tegcnwooi dig provifloneel beftaanden iKêgeeflngsvorm op die oppermagt; ~ de onderwerping, infitturo, aan den, nog onbekenden, Regeeringsvorm , die in bet vervolg finaal zal worden daargefield zou zoo kunnen worden uitgelegd, dat rnen tegen geene ■ moogeh'jke bezwaaren bij eenen 1 volgenden Regeeringsvorm, al viel die ook nog zoo ! Arrftocratisch uit, of al wierdt dezelve ook, door de Bewindhebbers, nog zoo ariftocratisch en willekeurig drukkende beltuurd , zou moogen klagtig vallen of 1 vertoogen doen , tegen Art. 17 der Publicatie van 3t Jan. 1795, »* Hat nooit de geringde bepaaling kan . gemaakt worden aan het recht van ieder Burger, . „ -om zijne belangen in te brengen bij hun , welke 1 „ de publieke Magt is toevertrouwd;" — Men zon zelfs die vooraf blindeling beloofde onderwerping zoo verre kunnen willen uitftrekken , dat het grootfte voorrecht in een vrij Land , en dat onze Voorouderen van alva re vergeefsch begeerden, te weeren het vade foras &c., zot: kunnen worden betwist en voor een Staats-misdaad gereekend ; — no<* meer 'de uitdrukking finaal daarfiellen fchijnt te^kunnen beteekenen , dat. r.a de vastftelling van den volgenden Regeeringsvorm , niets meer immer zou kunnen veranderd worden, en het Volk het toegekende recht verliezen „ om , ten allen tijde , zijnen Regeerings„ vorm te veranderen , te verbeteren , of eenen L, geheel anderen te verkiezen," en dus tegen Art. 19 der reeds aangehaalde Publicatie ; — gelijk ook hec jiaatfte lid der Belofte zoodaanig kan worden geë::tenI 3 deerd,

Sluiten