Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deerd , dat daar door niet alleen oproerige en rustverftoorende handelingen verboden worden , maar ook dit toegekende volksrecht, ten profijre van eene drukkende Ariftocratie, zou worden vernietigd. — En hier uit volgt, dat hier geene partij - trekking in aanmerking koomt, en dat het 'er niets toe doet, of men voor oude , of nieuive , of eene geheel andere Conftitutie is; maar dat het 'er alleen op aankooint, om te wee:en wat men beloove, en dus op de duidelijkheid der verklaaring; en dat niemand ( hij mooge voor het ooverige denken zoo als hij wil) in beter zin de Belofte aflegt , dan die, bij die aflegging , declareert , „ dat hij alle deeze verkeerde „ uitleggingen verwerpt, en de termen der Belofte 9, opvat, als behelzende geene Geloofsbelijdenis , of „ iets ftrijdigs met menfchelijke en burgerlijke vrijheid , en bijzonder met die rechten , welke door het tegenwoordig Beftuur zijn toegekend en be„ veftigd," of, met één woord, „dat hij de Belofte „ doet conform de voorige Publicatien van bet tegen„ woordig Beftuur:" — en bier in echter alleen beftaat mijne geheele misdaad.

Men verftaa mij niet kwalijk, — ik zeg niet, dat al het voorgemelde de zin en het oogmerk der Belofte is; want dan deed ik ze in bet geheel niet, — maar alleen, dat het moogklijk is dezelve zoo uit te leggen , en dat ik daarom een Declaratoir voor een eerlijk man noodzaaklijk hieldt, en dat ik meene waarheid te zijn , van twee één: — of, „ dat de „ Belofte , volgends de verklaarde intentie van het Beftuur , geene Geloofs-belijdenis is, en niet „ ftrijdt met de Vrijheid van het Volk en van eiken „ Burger;" maar, is dat waar, dan kan het ook geene misdaad zijn, bij het afleggen 'er bij te voegen, ',, dat men bet ook alzoo verftaat.' — Of, ,, dat de „ Belofte eene belijdenis is van Staatkundige opinien „ en met de vrijheid Itrijdt, zoo wel als met de „ voorige verklaaringen van het tegenwoordig Be„ ftuur;" en , als dat waar is (het geen niemand zal durven beweeren) dan zou zeeker mijn Declaratoir ongeldig zijn; maar dan ook ben niet alleen ik, maar dan is elk Patriot volftrekc verpligt, om dezelve te weigeren.

y. Wat

Sluiten