Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 138 >"

wordt, fchoon ik nog veel bepaalder mij , in mijn Declaratoir, aan de eigene woorden van het Gouvernement, in hunne eigene Publicatien, gebonden heb; ■— hoe zal dit, bij een bedaarder onderzoek, geoordeeld worden te ftrooken met de gelijkheid? — En dit echter is wederom juist mijn geval, lk wil niet eens fpreeken van zulk een groot aantal Leeraaren , wier Staatkundige denkwijze van over lang bekend is , en van welke men, met alle moralifche zeekerheid , raag vast Hellen , dat zij de belofte in geenen anderen zin gedaan hebben, fchoon zij, naar hunne wijze van inzien , het niet noodig oordeelden dit, bij her afleggen der belofte, te verklaaren; maar ik kan mij op veel fterker voorbeelden beroepen: Eenige der Predikanten te Hoorn deeden, bij het afleggen der belofte, de volgende verklaariug:

„ Wij Onderget. Predikanten der Gereformeerde „ Gemeente deezer Stad , opgeroepen zijnde ter af„ legging van de verklaaring, vervat in de Publicatie „ van het Provintiaal Beftuur van Holland , in dato

5 April 1796 , vinden het ter onzer gerustftelling,

en ter onzer verantwoording aan de Gemeente,

noodig te verklaaren , dat wij de gemelde verklaa„ ring , in verband met de Publicatie , befchouwen, „ als geene erkentenis van gevoelens te vorderen, en „ dus niets anders in zich te behelzen, dan eene Be„ lofre, van ons tegen den tegenwoordigen Regeerings-

vorm , en die in het vervolg mogt plaats hebben, „ in onze betrekking niet te zullen verzetten, en bij „ de getrouwe waarneeming van onzen Post, als Pre. „ dikanten der Hervormde Gemeente, ons ftil en „ vreedzaam te zullen gedraagen , gelijk wij tot hier „ toe gedaan hebben: en in dien zin vinden wij geene

zwaarigheid, om die verklaaring af te leggen."

En het gelukkig gevolg deezer verklaaring was, dat dezelve gunftig werdt aangcnoomen , en deeze waardige Leeraars, tot vreugde hunner Gemeente, in hunne wettige Polten gebleeven zijn.

Nog meerder aanmerking verdient het uitvoerig Declaratoir, iénpaarig, bij die gelegenheid, overgegeeven door de braave Leeraaren der Walfche Gereformeerde Gemeente in V Hage9 zijnde van den volgenden inhoud: _

„ Toen

Sluiten