Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 139 >

„ Toen wij op den 16 Maart 1795 opgeroepen

„ wierden , om den Eed af te leggen , gaven wij te kennen, dat ons geweten, de publieke (lichting en ,, de natuur van ons Ampt ons geen vrijheid lieten, om den voorzegden Eed gaaf en rondig te doen, en „ wij declareerden, dezelve niet te kunnen afleggen, „ dan onder de Expresfe referve , das dezelve ons „ niets opleide , hec geen ftrijdig zoude kunnen zijn „ met de Leer en Zeedenkjnde van die heilige Reli„ gie , welke bij belijden, en van welke wij de Eer ,, nebben Leeraars te zijn.

„ Dit Declaratoir werdt aangenoomen. De gecom„ bineerde Commisfie, voor welke wij compareerden, ,, (lelden 'er het Exhibitum op, dooi handen \ en „ Griffier en den Secretaris, zoo als blijkt uit de au„ thentique Copij van dat ftuk, het welk wij hier „ bijvoegen.

„'Zeden, natnentlijk, den 13 Jan. 1796, voor het „ Committé van Algemeen Welzijn geroepen zijnde, „ om aldaar den Eed, volgens het nieuwe Formulier, ,, af te leggen , vonden wij ons verpligt te declaree„ ren, dat wij, door het afleggen van dien Eed, niec „ moeften noch wilden gehouden worden aan eene „ Referve te renuntieeren, van dewelke wij niet kon„ den afgaan , zonder ons character te onteeren, en „ zelfs zonder ons onwaardig te maaken , om eenen „ Eed, hoe genaamd, af te leggen. Het Commicé, „ in onze redenen treedende , vergde ons dien Eed „ niet af, en oordeelde, ten onzen opzichte, de zaak „ afgedaan."

,, Getrouw aan onze grondbegiezelen, en , in ons gedrag aan ons zeiven gelijk, weigeren wij niet de „ Belofte , .die heden van ons afgevergd wordt , te ,, voldoen, mits dat het zij op den zelfden voet, als „ wij den Eed hebben afgelegd, mee welken Eed die „ Belofte zoo naauw verbonden is. Het is uit hoofde „ van ons Ampt, en bij gevolg in onze qualireit van „ Leeraars der Chriftelijke Gereformeerde Kerk, dat „ men van ons de voorn: Belofte afvordert, en daar „ ons Ampt en onze qualiteit ons roepen om de waar„ heid, die naar de godzaligheid is, te prediken, en ,, niet om ons in zaaken, die enkkl Politiek zijn, te „ immifceeren, fchijnt het, dat die Belofte ons in hei

» £«"

Sluiten