Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als bron van httt befchouwen, wnar bij zij, onfchuldig, eer en bèftaah verliest? Zullen de vooroordeelen tégen die Conftitutie vvorden weggenomen bij veele Leden eene Herdefliëvendè Gemeente, en zal die heil n erntirf. • 1 .-er men haar de Leeraars ontneemt, die z j acht en g.iarne behouden wil ? — en zou dan de j> imse Staatkunde niet zelve vereifchen , dat men v br dé bézwaarën mijner confcientie immers zooveel v ■'■ hikhjltheid gebruiken wilde, als met bet gezag der fl'-e. ■" , waar aan ik onderwerping , en met de rust d r Maatfchappij, waar aan ik mijne zorgen beloof, eérti^zih'ts beita:»nhaar is.

«. Eindelijk: koomt, onder deeze Clasfen van 'gronden, in n.inraerk;r'g de eigen aart der Regering zelve. — allü Ove:1".'!-!, alle Regeering, alle geconftitueerde Magt hee*"r zeggens-recht over de burgerlijke tfdddeh van elk, die leeft onder haare beftuuring; en h< ■ ÈnangeUe eischt gehoorzaamheid , niet alleen om de ftraf, maar ook om der confcientie wille : Maar geene O'-evneid in de weereld , en nog veel minder eettë Re; .aafenrarive Overheid, en deBeftuurers van een vrij Vólk , hebben het recht om mijne verborgene neigingen te bep.ialen , en mijn hart te beoordeelen, zoo ia"g nvjne uitwendige bedrijven met die van een goed Burger overéénfte nmen. Wel aan dan — mijne Broeders! wanneer U Eerw. zich adresleert aan eenige Geomftitu^er Je Magt, om mijne herftelling te bewerken , fchroomt dan niet mijne oogmerken als oprecht , mijne beginzelen als eerlijk, mijne desfeinen als onfchaitlijk op te geeven en te verdeedigen: ontziet niet mijne burgerlijke daaden te verbinden tot alles, wat ergens eene Regeeiing, die het bewind in handen hoeft, vergen kan van ieder, die wil leeven en woonen in een Land, dat zij beftuurr. Zegt hun, dat ik het lieve Vaderland, waar ik uit braave Ouderen gebooren bea, met mijn geheele hart bemin, en dat ik openlijk belijden wil niets nadeeliger voor het zelve te kennen , dan driefte partijfchappen, verwarrende oproer en hollende wanorde. Zegt hun, dat ik de Vrijheid liefheb, en dat mij met de moedermelk is ingegeeven , dezelve als het hoogde aardfche goed Van eenen echten Nederlander te beminnen; zegt hun, dat ik nooit een Haaf, nooit een belangzoeker was, en dat

ik

Sluiten