Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i4s y

ik nog niets anders begeere, dan, bij het ongeitoord

genot mijner wettige rechten , een ftil en gerust leeven met eerbaarheid en godvruchc; zegt hun , dat ik onder de voorige- en onder deeze- Conftitutie heb durven prijzen wat ik lofljjk vond , afkeuren wat mij onbillijk fcheen , klaagen over het geen mij drukte of nadeelig was, maar dat ik, noch onder het voorig, noch onder dit Beftuur mij ooit heb fchuldig gemaakt aan oproerigheid tegen de Wetten of tegen de geconftirueerde Magten ; zegt hun , dat ik onder mijne Voorouderen gehad heb , die , wanneer bet Oppergezag aanflag maakte op den Godsdienst en de Vrijheid der Burgeren, vrijmoedig hebben durven fpreeken en met roem hebben durven lijden , en dat God hen verhoogd heeft op zijn tijd ; zegt hun, dat ik van dat bloed niet ontaarde, dat hunne naamen mij heilig zijn , en dat men van mij , met deeze denkwijze, niets nadeeligs, niets oproerigs, niets rustverftoorends heeft te wagten , daar ik alle onderwerping belooven wil en niets beding dan eene ongefchondene vrijheid van confcientie. — Commentarieert , naar deeze gronden , mijn Declaratoir en alle mijne overgeleeverde Stukken , naar uwe wijsheid: Laat men mij vraagen gehoorzaamheid aan de Wetten, onderwerping aan het Beftuur; ik beloof dezelve zonder dubbelzinnigheid: — Laat men mij laften opleggen neevens mijne Medeburgers, die noodig zijn voor het welzijn van den Staat; ik beloof mij aan niets te willen ontrekken, en alles te zullen draagen wat mijn vermoogen toelaat: —• Laat men mij doen belooven, dat ik mij nimmer zal inlaaten „ direct of indirect, in eenige oproerige beweegingen, noch door woorden of daaden , raadgcevingen , plans of anderzints de rust zal trachten te verftooren , of comhuftien aan te richten, ook hier toe verbinde ik mij, en verfoeide dezelve aloos: —• Eischt men. dat ik altoos mijnen invloed gebruiken zal om alle comhuftien , zoo veel in mij is, te keeren, ook dit neem ik aan, en zou het, par principe, doen, ook zonder belofte : — Vergt men eindelijk, dat ik , volgends aanfehrijven der Provif. Repref. in dato 16 Jnnij 1795, een diep ftilzwijgen houden zal van mijne bijzondere Staatkundige opinien, ook dit beloof ik: — En wat

km

Sluiten