Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< hs y

ik durf mij op den fterkfïen Patriot, indien hij onpartijdig is, beroepen, of''er in deeze denkwijze, na de gegeevene eiucidatien, genoegzame redenen zijn, om mij geinterdiceerd te doen blijven in de waarneeming mijner wettige Kerkelijke functiem Men zegge niet

a. „ Dat het recht, om over de denkwijze der ,, Leeraaren te oordeelen , en zich daar van te „ verzeekeren , aan de Regeering, als Betaals„ heeren, toekoomt."

Want. — i) Zonder mij, als tot mijn beflek niet behoorende , uit te laaten over de juistheid van den tijtel van Beraais-heeren, 2) zeg ik alleen, dat dit bij deeze Belofte niet in aanmerking koomt, welke niet alleen van de Leeraars der Gereformeerde Kerk, maar van de Leeraars aller Gezindheden , waar over de Regeering de betaalings - fondzen niet adminiftreert, gevergd is, 3) en boven alles, dat dan nog zulks nooit verder gaan kan , dan in zoo verre als die denkwijze , aan den dag gelegd zijnde , voor het belang der Maatfchappij zou moogen fcbadelijk zijn ; - en dat uit al het voorige, en door de'ondubbelzinnige Belofte van onderwerping en filheid , het onfchadelijke van mijne denkwijze, hoedaanig die ook zij, genoegzaam is gebleeken.

b. Ook beroepe men zich , ter befnoeijing van de vrijheid der confcientien en gevoelens, niet op ,, het gevaarlijke van den invloed der Leeraaren ,, op hunne Gemeente."

Deeze bedenking wil ik liefst beantwoorden met de woorden van den Schrijver van het Noodwendig jianhangzel tot de bedenkingen en bezwaaren over den Eed , wien men in een ander gefchrift (zonder dat het, mijnes weetens, is tegengefprooken) verzeekerd heeft te zijn de beroemde Hoogleeraar cras te Amlleldam , een man , die door de Nationaale Conventie is benoemd geweest tot het helpen maaken van een nieuw Wetboek, en wiens woorden ik dus vrijelijk de mijne maaken mag : — „ Is dat (zege „ die verlichte Schrijver) een genoegzaame reden, „ om, bij een vrij Volk, het onderwijs van waarheid „ en onwaarheid, het eeuwig en onvervreemdbaar „ recht van een vrij oordeel omtrend alle waarhe-ien S e«

Sluiten