Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ en alle grondregels, door het afleggen van een Eed „ (of onherroepelijke Belofte) aan ketenen te bin„ den?"

En hier mede eindig ik de tweede Clasfe der gronden ter verdeediging van de eerlijkheid en ontfangbaarheid van mijn Declaratoir, „ van het welke (om „ met de woorden der Walfche Haagfche Leeraaren, ,, in het hunne, te fpreeken) ik niet kan afgaan, „ zonder mijn character te onteeren, en zelfs zonder „ mij onwaardig te maaken , om eenen Eed (of Be„ lotte) hoe genaamd, af te leggen."

j. De derde Clasfe van gronden , waar van zich U Eerw. "ter voldoening aan mijn verlangen (des goedvindende) zoud kunnen bedienen , koomt mij voor te vinden te zijn in de eigene verklaaringen van het tegenwoordig Beduur , of ten minllen Van zulken, die bij het zei ven van geene ongundige oogmerken daar tegsn kunnen verdagt zijn.

a. En hier toe beroep ik mij, in de eerde plaats, op zulke Verklaaringen, welke duidelijk overeendemmen met de wijze, waar op ik de Belofte geprefenteerd heb af te leggen , zoo bij mijne overgelegde Memorien , als bij mijn Declaratoir.

a. ) Zeide ik , dat de termen van de Belofte mij van dien aart voorkwamen, dat zij vatbaar waren voor verfchillende uitlegging , en daarom bij de Afleggers eene verklaaring van hunne waare meening vereischten ; dit zelfde denkbeeld openbaarde de Raad van Amjleldam, zeggende in hunne Publicatie van 29 April 179Ó ; „ Dat dezelve zich voorbehieldt de nadere „ deliberatien over zoodaanige voordragten tot uit»

zonderingen , als hunne bij dezelve Publicatie ,, gemelde Gecommitteerden zouden oordeelen dies „ wegens aan den Raad, in tijd en wijle, te moeten ,, doen." Gelijk ook de bezwaaren over dubbelzin» nigheid, door de Reprefenten van bet Volk van Am» fleldam , bij Blisjive van 2* Dec. 1795 , tegen den Eed ingebragt, veelal eeven eens op deeze Belofte, die daar mede in een zoo naauw verband daat, toepasfelijk zijn.

b. ) Beloofde ik de Belofre te zullen afleggen, mits niet in den zin van eene Politieke Geloofs-belijdenis

van

Sluiten