Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 147 y

van opinien; dit is letterlijk conform aan de nadere aanfehrijving van de Provifoneele Reprefent anten van bet Folk van Holland, in dato 16 Junij 1795, waar bij dezelve rond uit verklaaren: „ dat hunne inrentie ,, geenzints was eene confesfio fidei re vorderen ," en Vöorder: „ dat zij alle Geeftelijken hadden willen con„ ftringeeren , om , zo zij den voorigen Regeerings„ vorm mogre-n toegedaan zijn , daar van een diep ,, ftüzwijgen te houden."

_c.) Voegde ik 'er bij , dat ik mij door de Belofte, niet verhond tot iets ftrijdigs met het onvervreemdbaar recht van bet Folk en van eiken Burger; ook hier in beriep, ik mij niet alleen op het geen door den tegenwoordige» Regeeringsvorm erkend is , zonder 'er iets anders bij te voegen ; maar ik citeerde ook , zonder eenige peripbrafe of commentarie, de letterlijke Artikelen t. 4. 17 en 19 , uit de Publicatie der Provif. Repref van 31 Jan. 1795, beneevens Art. 1 uit de Publicatie der Nationale Conventie , van 10 Maart 1796, en die van het Provintiaal Bef uur van Holland , van t8 dito. — Maar, dat nog lterker is, in de Aanfehrijving der Provif. Repref. van 16 Junij 1765, zeggen dezelve met ronde woorden: „ dat hun >, oogmerk door den Eed — (in welks plaats nu de ,, Belofte gekoomen is) — was nb, de handhaaving

der Rechten van den Mensch en Burger, beftaande „ in Vrijheid, Gelijkheid, Veiligheid voor Perfoonen ,, en Bezittingen , beneevens tegenftand aan onder„ drukking: voorts, dat het ieder geoorloofd zij, zijne », gedachten en gevoelens aan anderen te openbaaren, „ het zij door de IJrukpers of op eenige andere wijze."

d.) En eindelijk, als men mijn Declaratoir met aandacht en onbevooroordeeld leest in zijn geheel , zege het dan iets anders, dan hec ge.m de Provif. Repref. van Holland zeggen in dezelfde Aanfehrijving? „ Dac ,, ook zelfs aan de Vertegenwoordigers der Natie „ geene hulde of trouw konde of behoorde gezwooren „ te worden, dan nb. tot zoo lang en in zoo verre zij „ handelden overeenkoomftig aan de Rechten van den „ Mensch en Burger. — En zelfs, al deden zij dat» „ n rt. zoo lang en niet langer , dan de Natie zoi*

„ verkiezen Zich te laaten represenxeeren."

K a Wan*

Sluiten