Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer men dit alles behoorlijk overweegt , hoe kan dan mijne blijvende Remotie een billijk gevolg zijn van dat éénvouwig Declaratoir, dar, niet alleen zaakelijk maar letterlijk overeértkoomc mer de verklaarden , door het B ftuur gedaan ? Wat zou het niet geweest zijn, indien ik eens alle die veel Iterker uitdrukkingen uit de opgegeevene Siaats - (lukken in mijnv Declaratoir had ingevoegd? en wat zou ik eevenwei,. ook dan nog , tegen het tegenwoordig Beftuur mis>dreeven hebben?

/3. In de tweede plaats beroep ik mij op zoodanige verklaaringen , als meer algemeen op het doen van alle Politieke Beloften betrekking hebben, a.") En hier zal ik niet, uit de Dagbladen der Nationale Conventie , uitschrijven zoo meenig Advis, als over het doen van Beloften, bijzonder door Kerkelijke Perfoonen , zoo wel voor als na de gedecreteerde affcheiding van Kerk en Staat, in die Vergadering is uitgebragr, om dat men mij moogeljk zou zeggen, dat dit alleen Aovilen waren van particuliere Leden , die door andere regengefprooken , en in geene Decreeren veranderd zijn: dit gevoel ik zelve, maar dit zou ik 'er toch mede bewijzen , dat onder de geenen , die, zonder twijfel, de tegenwoordige orde van zaaken toegedaan zijn , ook Mannen gevonden worden , die in het afvergen van zulke Beloften zwaarigheid vinden, en dat dit dus ook voor Mij geene reden van Remotie zou. kunnen zijn ; fchoon dit nog niet eens mijn geval is, en ik het afleggen der Belofte op die wijze, en in dien zin, als ik reeds meermaalen heb opgegeeven, niet geweigerd hebbe, of nog weigere.

lO Dan, ik zal mij liever weder op een openbaar Stuk beroepen, naamelijk, de Publicatie der Reprefentanten van Bataafscb Braband, in dato i Oct.. 1705, waar uit ik reeds te vooren heb aangehaald r

Dat zij zelfs een Burgerlijken Eed van onderwtr,. ping , onder een vrij en welingericht Beftuur , alss. overtollig, en dus verwerpelijk, befchouwen, daar

in het zelve niemand gehouden is te belooven, veel „ min te zweeren, dat hij door verfchuldigde gehoor-

zaamheid zijn pligt zal betrachten , maar dat de „ Wetten eene genoegzaame kracht behooren te heb,3 ben, om de Overtreders derzelve tot reden te

„ bren-

Sluiten