Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 149 y

„ brengen. Dat zij diensvolgens, op grond hiervan,

geen Burgerlijken Eed zullen afvorderen, noch van ,, Paftpren, noch van Capeüaanen. noch van PredL„ kanten.!" — Welk eene ongelijkheid met Hoilanal —- Maar inzonderheid verdienen de volgende woorden , uit dezelfde Publicatie, aandacht, als meer op mijne zaak toepasfelijk: ,, Uat hef Burgerlijk Ijeltuur „ alleen betrekking hebbende tot Burgerlijke daaden. 9, hij gevolge niemand, omtrend zijne gevoelens, on„ der eenige Belofte of Eed gebragt kan worden, maar „ dat, ten uit'erfien genoomen, een Eed, om de Bur*

gerlijke Wetten te geboorzaamen , alles zonde „ zijn, waar toe een Burger zoude kuiven vei pligt „ worden." — En deeze Belofte van gehoorzaamheid aan de Wetten , — des noods, deezen Eed, — heb ik nooit geweigerd, en doe het ook nog niet.

y. En hier bij zou ik nu nog, inde laatfte plaats, zulke Verklasringen en Advifen voegen kunnen, als , door Voorftanders van het tegenwoordig Beduur , gedaan cn gegeeven zijn , aangaande het ftuk van Remotie der Kerkelijke Leeraaren.

Hier in echter zal ik niet uitvoerig zijn , en mij wederom niet bedienen van Particuliere Adviefen, door bijzondere Leden in meer dan ééne Vergadering gegeeven , maar alleen van zulke , die uitgebragt zijn door geheele Collegien , en wel , om tot voorlichting, te dienen van de hoogstgeconftitueercie Magt in Holland. Mijn geliefde Vriend jo. wilh. bussingk. heefc, in zijne , re vooren reeds aangehaalde , Memorie , breedvoerige Extracten uit dezelve opgegeeven , als zijnde nog veel meer op zijn ongelukkig lot , dan op het mijne , toepasfelijk, en ik verzende. den gecnen die onpartijdig oordeelen wil , verder derwaarts, terwijl, tot mijn tegenwoordig doel, de volgende {taaltjes genoegzaam zijn.

Oo den ijden Aug. 179.v leoverde het Committé van Algemeen Welzijn, ter Vergadering van de Provif. Representanten van bet Folk van Holland, een breedvoerig Advis in , ivegens bet Removeeren van Kerkelijke Minifters, in het welke zij , om de hardigheid daar van te doen gevoelen , zich in deezer voege uitdrukken : „ Men ftelle zich een man voor, a„ die zijn gantfche leeven en pecuniëel verniogtn K 3 „ bij-

Sluiten