Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 153 >

ftellmg- zouden kunnen dienen , en welke de wijsheid van U Eerw. nog veel beeter vinden, en veel overtuigender urgeeren zal : maar Uwe infchiklijkheid zal, terwijl Gij-mijne gebreken verbetert. , mij wel deeze 'geleegenheid laaten waameemen, om voor de geheele Gemeente te toonen, dat het ook aan Mij, naar mijne geringe kundigheid en doorzicht, aan geene gronden ontbreekt , om mijne zaak, mijne onfchuldige doelwitten , en de ontvangbaarheid van mijn Declaratoir, zonder nadeel voor de Maatfchappij, en dus de billijkheid van mijn verlangen tot mijne Politieke herftelling, voor elk, die onpartijdig is, te kunnen bepleiten.

C.

Ik eindige dus het tweede deel mijner Deductie, met, in alle befcheidenheid , eenige middelen aan de band te geeven , door welke , naar mijn oordeel, bet voorgefleld verlangen , gelukkiglijk zou kunnen worden bereikt.

De opgaave deezer middelen kan echter niet dan zeer oppervlakkig zijn. Het past mij niet, Eerwaardige Vergadering! voor uit te loopen en te anticipeeren op de wijsheid van Uwe belluiten, door welke U" Eerw. zeeker veel betere, veel krachtigere, veel gewisfer middelen zult weeten uit te vinden, dan lk, .—- vooral in mijne eigene zaak, —- in ftaat ben op te geeven. Laaten dan deeze weinige trekken genoeg zijn, welke ik, met onderwerping aan het goedvinden deezer Vergedering, voorftelle.

10 Laat vooraf met alle duidelijkheid en oprechtheid blijken , dat noch ik , noch de Vergadering , tot oogmerk hebben , om door eenige daad , hoe genaamd , tegen de difpofitien der Politie aan te gaan, of \ets te doen, waar door wij de orde, en de in alle Maatfchappijen noodige decentie jegens de Geconllitueerde Magten, zoude kunnen kvvetzen. Kerkelijk mij te erkennen, Jure non facto , hoort tot de Genootfchaplijke Rechten der Kerk, en tot het mutueel Contract tuslchen Mij en de Gemeente, waar mede de Politie niets, en bijzonder niet na de affcheiding van Kerk en Staat, te fchaften heeft, en dit mijn G 5 goed

Sluiten