Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i55 y

lafteraars, en misfchien zelfs niet aan benijdende fchijn» vrienden, die door geheimzinnige gezegdens en gebaerden meer kwaad doen , dan de babbelende kwaadfpreeker zelve. Gij, — mijne Broeders ! — indien Gij ergens deeze , of diergelijke , vooroordeelen ontmoet, waar door ik onverhoord veroordeeld, en onverdiend gegispt worde, of waardoor alle verdeediging ten eenemaale vruchteloos wordt , fchroomt niet om dezelve te beftrijden; Gij kent mijn hart, en Gij weet mijnen zin : Overreed elk , waar het te pasle koomt , dat geene hoofdigheid , geene partijfchap, geene bedilzucht, geene dweeperij mij bezielde , bij het inleeveren van mijn Declaratoir; dat het geene bijzondere Staatkundige theorien zijn, en veel minder ftraf baare desfeinen , die mij doen handelen , en dat ik (hoedaanig dan ook mijne particuliere denkwijze zijn mooge , waar in ik verkies volkoomen vrij te zijn) echter niet dwaas genoeg ben, om geene tijden en gelegenheden te onderfcheiden en ongefaifonneerd te handelen , of niet flecht genoeg om de rust te ftooren. Beduid overal met moed en ernftige goedwilligheid , wat ik eigenlijk geweigerd heb : — Niets anders dan mij fchijnbaar te verbinden tot het geen ftrijdig is met de Volks-vrijheid , Burger-vrijheid en Vrijheid van Confcientie ; Niets anders dan dubbelzinnige Beloften, om dat ik begrijp, dat men altoos, maar vooral in plegtige handelingen , oprecht moet zijn ; en dat ik mij niet heb willen redden met mentale refervatien , om dat ik alle valsheid haat , maar bijzonder dan , als een laag eigenbelang 'er de grond van is. Voegt 'er bij , dat ik echter nooit het Gouvernement befchuldigd heb; nooit beweerd, dat de voorgefchreevene Belofte zoodaanig was, maar alleen, dat zij dus kon worden uirgelegd, en daarom noodig vond te verklaaren , dat ik de Be/ofte in geenen anderen zin deed, dan conform de. verklaarde intentie cn voorige Publicatien van bet tegenwoordig Beftuur. Doet ieder duidelijk verftaan, dat ik niet geweigerd heb , en nog niet weiger re belooven : onderwerping aan Wetten en laften ; ftilbeid van gedrag ; ftilzwijgenbeid van mijne Staatkundige denkwijze , voor zoo verre die met de tegeniviordige orde van zaaken niet firooken mogt; onthouding

Sluiten