Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 156 y

ding van alk oproerige en rustverftoorende beweegingen . en bet aanwenden van aften mijnen invloed ter •weering van alle combuftien: Dat ik in deezen zin altoos bereid was en nog tiereid ben de gevorderde Belofte te doen , en dat ik , in mijne Memorien , 'deeze mijne meening, zoo wel aan het Stads als aan her Prov'ntiaal-beduur, meer dan eens duidelijk verklaard heb, hoewel rot nog toe vruchteloos.

En , wanneer Gij, door de openbaaring der waarheid, het geluk hebr de fchadelijké vóoroordeelen weg te neemen, zult Gij reeds een goed ftuk weg» gevorderd zijn op her pad tot mijne gelukkige herftelling. 3p En meer recht ftreeks werkend middel is, dat niet flechts de Vergadering, als zoodaanig, maar dat ook alle Leeden afzonderlijk , ieder voor zich zeiven, en echter éénpaarig, werkzaam zijn

Wanneer eene Vergadering, van welke natuur die ook zijn , zich eenige zaak aantrekt, en voorneemt dezelve voort re zetten , en de bijzondere Leden wei ken de een den anderen , buiten de Vergadering, tegen , wat baaten dan de Collegiaale poogingen ? Dan , — hier voor behoef ik bij 'deeze Vergadering niet re vreezen ; Uwe braafheid , Üwe broederlijkheid zijn mij de borgen voor het tegendeel. Maar zeer dikwils heb ik , zeer dikwils zullen U Eerw. ondervonden hebben, dat de Refolutien deezer Vergadering van weinig uitwerking zijn , wanneer niec de bijzondere Leden, ook buiten de Vergadering, éénitemmiT zijn in het daadelijk bevoordiren van den wensch van het Collegie. De bedachtzaamheid van U Eerw. zal deezö waarneeming niet vergeeten. De één heeft moogelijk bij deezen , de ander bij geenen , den meer openen toegang; de een weet dikwils met vrucht een middel, dat een ander niet gebruiken kan: Veréénigt des Uwe bijzondere poo^ingen in één middenpunt, en zou, bij een biddend te zaaien werken. de belofte onzes Meefters geene waarheid zijn : Indien gij zaatnenftcwmende eene zaak begeert op aarde, die zal U de bemeljcbe Vader geeven ?

£,.) Het eigenlijke middel intusfehen zal wezen Cmijnes inziens) eene Commisfie te benoemen uit Uw midden , die in Uwen naam, en in

dien

Sluiten