Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tcant, — braave Collegen 1 — zal de gantfche Ge* meente, uit de gulhartige en edelmoedige wijze, waar op gij zeeker mijne verlangens zult beantwoorden, overtuigd worden , dat ik , dat de Gemeente zelve ons in Uwe beoordeeling niet bedroogen hebben, maa dat een ApoUel ook aan U zou gefchreeven hebben van de Broederlijke liefde heb ik U• niet van nooden te fcbrijven , want gij zijt van god zelven geleerd malkanderen lief te bebben. — En , het gelukkig gevolg van dit alles zal zijn, dat de geheele Gemeente, het oor floppende voor twistftookers, één hart en ^éne ziele zijn zal, de Euangeliedienst meer gezeegende vruchten draagen , en het, onder lieden van allerlei denkwijze , niet ontbreeken zal aan zulken, die uwe handen fterken zullen, en gaarne met al hun veimoogen mede werken , om mijne herftelling op eene eerlijke wijze te bevoorderen, op dat onzeg aller blijdfchap volkoomen zij.

C.

Maar bijzonder, en voornaamelijk, raakt de rederij om welke ik deeze Deductie dus openlijk uitgeeve,» mij zelven in de betaamenlijke verdeediging mijner. Eer , waar aan nooit een eerlijk man , en vooral» die in eenen openbaaren post gefield is , om zijnen; eigen wil en om den wil van anderen , kan of mag\ onverfchillig zijn.

Tedere ftiaar, welke ik veel liever gewenscht hacf niet te moeten roeren \ — ik gevoel daar van niet alleen de onaangenaamheid voor mij, maar ook voor* de Leezers deezer Memorie, en zal derhalven , mee alle mogelijke kortheid, 'er alleen zoo veel van zeggen, als mij volftrekt noodzaakelijk toefchijnr.

Ik kenne te wel , — mijne broeders! — de ijdelheid der begeerte naar algemeenen lof, en der kwellingen , die men heeft over den lafter en het verkeerd oordeel der weereld: ik weet, dat men meest beoordeeld wordt door menfchen, die ons naauwlijks half kennen , die beftuurd worden door liefde of door haat, die of verwaande halfweeters , of geleerde voorbaarigen zijn , of die vleien zonder oprechtheid, ef kwaad fpreeken zonder bloozen j en ik heb reeds L» laog»

Sluiten