Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 164 y

lang, pit veelvuldige, ondervinding, dit beGuif getrok"* ken, dat de weeft e menfchen (niet allen) niet verdienen dat men hoogmoedig is op hunnen lof, of neergeflagen om hunne, yerpordeeling. Het is ook niec uit dit beginzel, dat ik mij beklaage over de flinkfche bedoelingen , welke men mij beeft aangetijgd of zon willen aantijgen, ik bedeel geen lof, ik begeer ze «riet, maar eisen alleen aan den anderen kant , dac men mij geloove , wanneer ik plegfig yerklaare , dat ik in oprechtheid voor God en Menfchen heb zoeken te handelen , mij te hoeden voor alle dubbelzinnigheid en valsheid, getrouw te zijn aan mijne confcientie , en , dat ik mij volkoomen vrij kenne van dat alles, waar mede de Nijd (die zoo wel het masker aanneemt van Vaderlandsliefde en van Godvrucht, als van alle andere deugden ) mij befchuloigt , ten einde de poogingen ter mijner herftelling te doen mislukken , waar in die booze pest der menfchelijke gelukzaligheid , maar al te wel, tot dus verre , geïlaagd is.

En , wanneer ik dit zegge , oog ik niet op laage Pasquillen , waar voor nooit iemand , waar voor geene Leden van Lands- of Stads-Beftuur, waarvoor geene Vergaderingen , geene Departementen , veilig zijn , noch ook op laffe . gezogte en haatelijke Perfonaliteiten, welker retorftè weinig kunst zou koften, en welker wederlegging den koftelijken tijd niet waardig is. Alle dingen van dien aart treffen mij /oo weinig , dat derzelver leezing mij eene uitfpanning , het uitwerkzel een grimlach van medelijden en van verachting, en het gevolg een zeeker gevoel van waarde is; want zulke waapenen gebruikten, door alle tijden, de flechten tegen de goede , en , hoe vinnig zij ook zijn moogen, werken zij bij eenen bezaadigden en verftandigen Leezer niets meer uit, dan een vloek zonder oirzaak bij GOp.

Maar zoo gemaklijk valt het niet, wanneer een meer gefleepen kwaadfpreeker , bij monde en gefchrijf, de houding aanneemt van een koelen Redeneerder , van een gemoedelijken Chriften , van eenen Sinciren en Pbilantbropifcben Wijsgeer, en met eenige weinige gekunftelde pennetrekken meer lafterr en meer kwaad in de harten der. menfchen ftrooic dan honderd Pasquil-

maaa

Sluiten