Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in alle andere, voor U het minfte zijn van menfchen geoordeeld te worden , en het grootfte , dat „ Hij, die U beöordeelen zal, de Heere is ; onge„ twijteld zal men bij U , eeven als bij mij, het „ huis afloopen; men zal U wijzen op eene meenigte „ van verltandige en godvruchtige Mannen , die de „ Belofte gaaf gedaan hebben, —• men zal U veroor,, deelen van liefdeloosheid omtrend het belang der „ Kerke, en van Uwe Gemeente in het bijzonder, — „ heimelijk zal men denken , en van ter zijde U te „ kennen geeven, dat men U moet houden, zo niec „ voor een fcheurziek en hoofdig mensch , ten minften voor iemand , die verkiest bijzonder te zijn. Laat geen van deeze dingen U ontroeren. Werp „ alle Uwe bekommeringen op den Heere , want hij „ zorgt voor U , en — wie weet, hoe nuttig deeze ,, beproeving zijn zal voor U , voor mij, en voor „ allen, — de Koning zijner Kerke leeft, en op Hem is al mijn uitzicht ," enz. — Op deeze en zoortgelijke echt godsdienftige gronden wensch ik altoos genade te hebben, om de taal van David, 2 Sam. 15: 25. (welke ik achter den Tijtel geplaatst heb) de mijne te maaken : Indien ik genade zal vinden in des Heeren oogen , zo zal Hij mij wederbaalen , en zal mij de arke Gods laaten zien , mitsgaders zijne ivooning; maar indien Hij alzoo zal zeggen: ik heb geenen lust tot U: zie, bier ben ik, Hij doe mij, zoo als bet in zijne oogen goed is.

e.) Eindelijk (en'hier mede flap ik van dit onaangenaam onderwerp af) heefc men eene befchuldiging gemaakt, die men, naar maate de denkwijze der menfchen was, met welke men fprak, verfchillend kleurde: namelijk, dat ik mij zelven niet gelijk bleef, en op eene laage wijze, bij Requefte, het gaaf afleggen der Belofte hadt aangebooden.

Ter goeder trouw, indien het waar was, dat mijn verfland overtuigd was te vooren kwalijk gedaan te hebben, indien mijne confcientie van mij eischte, het voorbeeld van anderen te volgen , dan zou ik geen twee minuten wagten met te zeggen : peccavi, waarom zou ik het, in zulk een geval niec doen? Be

heb

Sluiten