Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik , van den eerflen aanvang tot het einde toe , mij* zelven ben gelijk geweest, en nog ben:

Gelijk, in het gaaf en ongeveinsd belooven van ouderwerping aan den Regeeringsvorm , gehoorzaam' heid aan de Wetten, ftilbeid van gedrsg, onoproerig» leid van de&feinen, en vijandfcbap tegen alle rustverftooringen.

Gelijk, in het willen afleggen der gerequireerde Belofte in dien zin , in dien verftande en in voege gemeld is bij alle de overgeleeverde ftukken.

Gelijk eindelijk , in den afkeer van alle dubbelzinnigheid , valsheid en mentale reftrictien , door zonder voorafgaande verklaaring eene Belofte te doen, die door zommigen zou kunnen worden uitgelegd, en daadelijk uitgelegd wordt, ais eene Politieke Geloofs-belijdenis, en als ftrijdig met de Burgerlijke Vrijheid, nu of in het vervoig, en met het geen, ten grondflage der Revolutie , openlijk is erkend het onvervreemdbaar Recht van eiken Burger en van het geheele Volk te zijn. En welke uitlegging eeven eens door mij befchouwd wordt ftrijdig te zijn mei de waare intentie van het Provintiaal Beftuur bij het uitfchrijven, als met mijne confcientie bij het afleggen van de gevorderde Belofte.

Geen oogenblik langer ( maar zoo veel was echter noodig) zal ik met alle deeze uitvindingen der boosheid U ophouden , Eerwaardige Vergadering ! Gij gevoelt , hoe zeer deeze en zoortgelijke verdenkingen en vooroordeelen , met wat intentie dan ook verfpreid en ingeboezemd, aan Uwe goede oogmerken en aan mijne verlangens zouden tegenwerken , en misfchien reeds hebben tegengewerkt, en hoe billijke reden ik hebbe, om die,'door het openlijk uitgeeven deezer Deductie , en van alle de ftukken , die toe m'jne Remotie betrekking hebben , bij alle waarheidlievenden , zoo wel binnen deeze Stad als elders , regen te gaan en zoo veel moogelijk uit te roo'jen: en Uwe Edelmoedigheid, in plaats van dit aan eenig verkeerd oogmerk toe te dichten , zal gereedlijk inflemmen , dat ik daar toe geen korter, geen genoegzaamer, geen zeekerder weg kiezen konde.

Bras-

Sluiten