Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 174 >

Braave Gemeenre! — [U Eerw. zal mij wel deeze korte apoftropheering vergeéven] en wie gij voorts zijn mooge, onpartijdige Leezers deezer Deductie 1 beoordeeld mij niet naar oppervlakkige waarfchijnelijkheden , naar booze verdraaijingen , naar nijdige fpotternijen, maar naar den inhoud der ftukken zelve, en mijne eigene ongeveinsde verklaaringen;; — (en dit recht om eigen woorden te verklaaren , en niet beoordeeld te worden naar eenes andèren gedachten , is altijd geweest en blijft bij mij één van de alleronvervreeradbaarfte rechten van een mensch, en het waare bolwerk voor de perfooneele vrijheid en veiligheid van eiken burger.) — En , dit vertrouwen heb ik volkoomen , dat , bij een onpartijdig oordeel, elk eerlijk man , hoe ook zijne Politieke denkwijze zijn mooge, mijne overtuiging voor eerlijk, mijne handelingen voor cordaat, mijne verdeediging voor befcheiden , mijne gronden voor redelijk , mijn hart voor welgeplaatst , en mij , — al dwaalde ik dan ook ter goeder trouw , — voor onfchadelijk en ongevaarlijk in de Maatfchappij, mijn lot voor ongelukkig , en mijne herftelling, op dien grond, voor niet ondoenlijk houden zal. —- Gijlieden , boven allen , bij welken mijn Üuangeliedienst aangenaam , en mijne Prediking niet ongezeegend was, en die daarom haakt naar mijne herftelling ! Bij U, hoe verfchillend Gij ook in het Politieke denken moogd, heb ik geene voordere verdeediging noodig , of, beginnen wij ons zelven wederom U aan te prijzen? of behoeven wij ook brieven van voorfchrijving aan U, of brieven van voorfebrijving van U ? Gijlieden zijt onze brief, gefebreeven in onze harten, bekend en geleezen van alle menfchen, ah die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van christus zijt, en door onzen dienstbereid, die gefebreeven is, niet met inkt, maar door den Geest des leevenden Gods , — en zoodaanig vertrouwen hebben wij door christus bij god: op dat ik met paulus fpreeke, 2. Cor. 3: 1 — 4.

Koomen ooit deeze ftukken in Uwe handen , vijanden van mijne eer en fchijnvrienden met een dubbel hart! üie U vermaakt hebt met het zwart maaken mijner handelingen , en het verdraaijen mijner

Sluiten