Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*c 175 y

ner bedoelingen; gedeeltelijk mij wel onbekende,' maar gedeeltelijk mij ook al te wel bekende benadeelers van mijn geluk, en dat van eene onfchuldige Echtgenoote en zes neevens mij lchuldeio09 lijdende Kinderen ! mijn hart verfoeit wel Uwe oogmerken , veroordeelc wel Uwe daaden, maar haac Uwe Perfoonen niet; ik heb U niet perfoonelijk ten toon gefield, ik zal het ook niet doen; mijn hart is wel gevoelig op mijne eer, maar de wraakzucht woont 'er niet: om Gods wil vergeef ik U alles , en zo iemand Uwer bloost heb ik een Broeder gewonnen. Onthoud U van diergelijken handel; zo gij U een Vaderlander noemt , beoetfent dsn de Broederfchap; zo gij een Cbriften zijt, wat gij dan wilt dat U ds menfchen doen , doet gij bun ook alzoo; zo gij U een Gereformeerden noemt, en de godvruchtigheid belijdt, herinnert U dan de pligten Hit uwen Catechismus: „ dat ik mijnen naaflen, noch met gedachten , noch 5, mee woorden , noch met eenifj; gelaat > veel wei„ niger met de daad , door mij 'zelven , of door s, anderen , onteere, enz — dat ik jegens mijnen

naaften geduld , vrede , zachtmoedigheid, barm„ narrigheid en alle vriendelijkheid bewijze , en zijn» „ fchade , zoo veel als mij moogelijk is , afkeere,

enz. — En , dat ik niemands woorden verkeere, „ geen achterklapper of lafteraar zij , — en ons „ gantfche voorneemen is onsen naaften van harte te „ vergeéven." Gelijk gij deeze en diergelijke pligten, uit de Godlïjke Geboden afgeleid, van kindsbeen af geleerd hebt, uit de icg, 10* , 112, en izófe Vraagen uit den lleiöelbergfchen Catechhv.ut,

En hier mede, — Vaders eu Broeders ! — heb ik voldaan , zoo wel dan mijn oogmerk, als aan het geen ik aan deeze Vergadering , aan de Kerkelijke Wetten , aan onze Gemeente en aan Mijzelve fchuldig ben. Ik heb , zonder iets achter te houden , U Eerw. opening gedaan van alles , wat voor , bij en na mijne Remotie is voorgevallen , en van alles, wat ik gedaan heb, om, op eene eerlijke wijze, aan Bjijnen Post te worden wedeigegeeverj. —. lk heb U

voer-

Sluiten