Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorgefteld , welke, ten aanzien van her Kerkelijke, inijn eisch , en van hec Politieke , mijn verzoek aan deeze Vergadering is. — Ik heb hec gewaagd 'er bij te voegen , welke de gronden waaren , waar op, — en de middelen, door welke Ü Eerw. (mijnes inziens") aan mijn verzoek zoud kunnen voldoen. — Ik gaf U de redenen op , waarom ik dit alles openlijk doe , onder het oog der geheele Gemeente en het geheele Vaderland. Ik heb, in dat alles, zoo duidelijk de eerlijke gevoelens van mijn hart, de genoegzaamheid mijner aanbiedingen voor verzeekeiing aan het Gouvernement en de rust der Maatfchappij, en de verkeerdheid der inboezemingen en verdenkingen tegen mij, beweezen, dat ik niec weet, dat 'er iets weezenlij ks is overgebleeven.

Eindelijk , ik heb , mij zelven altoos gelijk , verklaard :

Dat ik zonder verklaaring geene belofte doen kan, die men verfchillend kan uitleggen, en dat ik utc Eigenbelang mij nooit fchuldig maake aan mentale re» fervatien.

Dat ik geene belofte doe in dien ziri , dar ik eene Confesfio fidei afleg, of mij, tegen de Intentie en Publicatien van bet Beftuur, verbiude tot iets fttijdigs met de Vrijheid en de toegekende Rechten aan het Volk en aan eiken Burger.

Dat ik echter altoos bereid ben de gevorderde Belofte te doen, conform de Publicatien.

En dat ik daar door verftaa te belooven onderwerping aan den tegenswoordigen Regeeringsvorm , gehoorzaamheid aan de Wetten , getrouwbtid in bet opbrengen en draagen der laften, ftitbeid en onoproerig'>eid van gedrag , en vijandfehap tegen alle conbuft'un, en alles wat orde en rust verftoort.

Voegt men nu daar bij , • dat zelfs de Perfoneeh ^Commisfie, gedecerneerd, op 14 Sepr. 1795, door da Provif. Repref. van het Volk van Holland , in derzelver Rapport over de Reftrictien voor Kerkelijke Minifters , ingeleeverd den 9 Nov. 1705, en onderteekend f. w. fennekol en f. kumsius , met ronde woorden , in openlijken druk , gezegd hebben : „ En worde alzoo genoegzaam voldongen dat de Eed

„ a Lr

Sluiten