Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< w y

„ alleen moet en kan beflaan , i°. In eene be-

lofre van getrouw te zullen zijn aan de Burgerlijke

Magt , die den Amp-ei'aar geacht wordt aan te „ ftellen of te tolereeren , en 2*. in eene verbintenis ,, van in de waarneeming van het Ampt of de he„ dienit'g zijnen pligt jegens die zelve Jvjagt re zullen „ nakoomen." En , 1'preekende over de bezwaaren : „ Zonder over iemands hart en confcientie, die alleen „ voor God open (taan, te oordeelen, agten de

Onderger. dat de billijkheid vordere, de gemaakte „ bedenkingen en iwaarighéden tegen het eenvouwig „ afleggen van den gevorderden Eed fnu Belofte^ op .,, te neemen , zoo als zij voorgedraagen •worden" „ En een weinig voorder : „ Zoo vertrouwen de „ Onderget. dat uwe wijsheid oordeelen zal, dat her. „ in een geval als dit, raadzaamer is eene edelmoe-

dige en vaderlijke toegeevenheid omtrent zwakke „ gemoederen te gebruiken , zo maar het wezen van „ de zaak behouden wordt* dan dezelve al verder af„ keerig te maaken." Voegt men (zegge ik j dit alles „ te zaamen , dan , meen ik , confleert ten vollen , ,, dat mijne gegeevene verklaarirg in het weezen van „ de zaak voldoende , en , op grond van het geavan-

ceerde, ook ontfangbaar is.

En nu , mijne Broeders! ik heb alles gedaan, wat ik konde , om alle de Geconftitueerde Magten van mijne waare intentie te overtuigen , ik heb in allefchikkingen willen treden, die voor dezelve voldoende konden zijn, zonder de vrijheid van inijne confcientie te binden, en ik heb (fchoon vergeefse!)) alles aangewend, om, op eene eerlijke wijze, in de ongeftoortlé waarneeming van mijne Euangelie- bediening te •worden berfteld. Jk weet niet iets te hebben verzuimd, of iets meerder te kunnen doen, enhoude dus mij zelven , als hebbende gedefungeerd en onverant-, woordelijk voor God en voor de Gemeente.

Nu ftelle ik derhalven de geheele zaak in handen deezer Groote Vergadering* Allrr oog en mijne hoop is op U , en uwe braafheid en broederliefde zijn mij borgen , dat Gij alles doen zult om het doel te treffen, dat ik vruchtloos getracht heb te befchieten.

M God,

Sluiten