Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)

H ISTORISCH

BERICHT

VAN HET VOORGEVALLENE IN DE ZAAK DER POLITIEKE REMOTIE VAN DEN PREDIKANT

J. S C H A R P,

ZEDERT HET INLEEVEREN ZIJNER DEDUCTIE AAN DEN GROOTEN K E RKENRAAD DER NEDERDU1TSCHE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE ROTTERDAM, OP DEN I 8d"' J ANUARIJ 1797, TOT DEN DAflt VAN HEDEN TOE.

Cj)m meer dan eene reden verkies ik, — of, moest

ik liever zeggen: ben ik genoodzaakt? — het bericht: mijner tege.ifpoeden, geduurende het afgeloopen Jsar, en den uitflag der aangewende poogingen, om mij uit dezelve op te htffen, aan mijne getrouwe Gemeente, aan mijne deelneemt nde Vritnden alömme , en aan. eiken liefhebber van eerlijkheid , rechtvaardigheid en billijkheid, openlijk mede te deelen. Ik ben dit aan mij zeiven, en mijne eer, verfcbuldigd ; de langduurigheid mijner, waarlijk onverdiende, rampen , het ongunftig gevolg van zoo veele, zoo herhaalde, zoo dringende poogingen tot mijne herftelling, door mij zeiven , door den Kerkenraad , door zoo veele duizenden aangewend, mueten bij eenen oppervbkkigen befchouwer en voorbaarigen oordeel-velier (en hoe groot is hun geral!) een zeeker vooroordeel tegen de rechtvaardigheid mijner zaak inboezemen, en niet zelden heb ik ondervonden, dat het gros der menfchen over recht of onrecht oordeelr uir den afloop en uitflag der dingen. Openlijke Gefchriften , Week- en A Dag-

Sluiten