Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 >

inhffifie aan een Declaratoir, dar niets dan de eigene publicatien van li & t bestuur reclameer je; ïDfct heihaaling van alle mijne gegeeyene yerklaaringen, met meer :ere duidelijkheid dan veelen, die de Belofte, Ronder eenige bijvoeging hunner intentie , hadden afgelegd, met alle eerlijkheid en rondheid van ziel, bood ik de Belofte am (gelijk ik van het begin afgedaan had j zonder verdere bijvoeging, en ik verklaarde, wat ik daar door verf ton J. Een ander Dagblad wekte de Rotterdammers op, om „hunne klagten aan het Pro,, vintiaal Beltuur mede'te deelen, dat aan mijn ver„ zoek niet voldaan wierdt" en het ontbrak daar bi} aan geene Onverdiende fchel inaamen; maar mijn Cbaracer was b>j de meerderheid mijner Stadgenooten te veel bekend, en fehoon zesthalf duizend zich bij het Provintiaal ijcttuur tot mijne berttelliug adresfeerden , en daar onder bekende en ijverige voorftanders der tegenwoordige orde van zaaken, verhief zich geen ééNit (tem openlijk daar tegen, hoewel het gewis aan heimelijke opttookers niet zal ontbrooken henben. Wat moest ik toen daar regen doen? — Courant pmcesfen, verdeedigingen tegen naamlooze Lafteraars en ongequal iiceer.ie Rechters, heb ik altoos gehouden voor niets afdoende, en meestal belachlijk. Ik wist wel, dat de wond des lafteraars altoos een lid,teeken nalaat a~) , maar, genoeg hebbende aan het geruigenis van mijn geweeten , en verzeekerd-, dat mijnwoord nooit geweest is ja en neen ( i Cor. 1: 18 JS wagte ik den tijd af, dat, door het uitgeeven der Stukken ieder onpartijdige overreed zou worden, en, daar het mij nu, na den afloop van alle poogingen, de juifte tijd toefcheen, geeftk dezelve uit, als een verv >lg mijner voorige Deductie, en als eene compleete Ferdeedigi'tg, die ik hier door duidelijker heb willen rnaaken, dut ik , hij elke Periode, vooral der laètfle Slikken , de bladzijden heb aangeweezen der Deau:tie,

waar

(a~) ,, Medicus quidam, alexandri m ag n i parsfttus, „ loiebat ilios adhurtari, ne metuerem quodvis crime» m „ quemvis iiuendere ; quod , ut maxime fanaretuf vulnus „ illjus , qui delatus esi'et, maneret tameu cicauix." —■ ./ïp&potbegin. er as mi.

A 3

Sluiten