Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7 >

I Aug. 1796, beweerende, dar ik onmoogUjk konde gezegd hebben het geene, waar van mij uü Raad beschuldigde , pag. 75-83. — vervolgends mijne Memorie van Doleantie aan het Provinriaal Beduur, den 7 Aug. 1796, waar in, bij de Hiftoria facti eene duidelijke Eiucidatie en Juftificatie is' mijner prinrijles en intentie, pag. 85 106. — en eindëhjk mijn nader Request tot Eiucidatie en verzoek om afdoening., ingeleeverd den 12 Sepr. 1796, pag. 109-, 113. Al !^et ■welk ongelukkig afliep , döórqren het Provintiaal Leftuur , bij meerderheid van ftemmen , peffitteererlfle bij het declinaroir AÜvies van het Commirté Piovintiaal, het gewijsde bij den Raad bleef horoologeeren, bij Decreet van den 9 Dec. 1796- pag- HO.

Ik gaf vervolgends een uitgewikkeld verflag van de redenen en oogmerken dier Deductie, welke geadiesfeerd was aan den grooten Kerkenraad, bij welke, als mijne Beroepers en Kerkelijke Rechters ter eerlter inftantie, ik mij, vooralle anderen, vervoegen moest.

Zonder tegen God te murmureer en, pag 119; mijne anders handelende Amprgenooten te vei denken ot te befchulriigen, pag. 119 en 120; eenige daadelijke ongehoorzaamheid °ie willen bewijzen aan her Gouvernement, pag. UI en 111; of den Kerkenraad in twist te willen inwikkelen met de Grconftirueerde Magten, pag. 122—125, gaf ik de waare redenen mijner Deductie op. Ik deed eenen Eiscb omtrend het geen ik meende mij Kerkelijk toe te koomen, pag. 126 - 118, en voegde 'er een verzoek van medewerking bij, ter bekooming van mijn politiek herftel, pag. 128 - 130.

Ik drong het gevraagde aan met gronden , ontleend van den aart der belofte en de veiklaaiing der afneemers, pag. 131 — 1^5 ; — uit de gronden van Vrijheid, Gelijkheid, liroederfchap, Heil en den eigen aart der Regeering zelve , pag. 136- 146; — ik beriep mij op de eigene veiKiaaringen van het tegenwoordige Beduur, pag. 146-152, en gaf de minuien op, welke mij voorkwamen de meest geichiktite te weezen , om een gewenscht einde te bereiken, pag. 153-158 ,

Ëindeiijk , na reden gegeeven te hebben voor het openlijk drukken der Deductie, pag. 159-175 » be" amwoórde ik alk- de bedenkingen van hoogmoed en A 4 hoof*

Sluiten