Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9 >

„ HOOG en WEL EERW. HEEREN ! VOLIJVERIGE

„ EN GELIEFDE MEDEGr-NOOTEN IN DE BK! [£„ NING VAN HET EUANGELIE VAN ONZEN HEER „ EN ZALIGMAKER, IN DEEZE GEMEENTE!

EERWAARDIGE HEEREN OUDERLINGEN ! GETROU„ WE BEWAARERS EN VOORSTANDERS VAN DE LEER EN DISCIPLINE ONZER KERK !

EERWAARDIGE HEEREN DIACONEN ! ONDER?, SCHRAaGERS VAN ONZEN GEMEENSCHA! LIJ„ KEN ARBEID! VADERS ONZ R AkMEN EN „ WERKTUIGEN DER GODLIJKE ZORGEN Ti. t „ VERKWIKKING VAN DE INGEWANDEN DER „ NOODLIJDENDEN !

„ ALLE te ZAAMEN, MIJNE GELIEFDE BROEDEREN 5, en MEDELEDEN DEEZER GROOTE VERGADERING , ALLEN en ELK IN uwe POSTEN, 5, WETTIGLIJK VAN de GEMEENTE , EN MITSDIEN VAN GOD ZELVEN , GEROEPEN , die-

„ naars van JESUS CHRISTUS!

dat de GEEST VAN GOD WOONE in uwe „ HARTEN en in uwe ZAMKNKOOMSTEN , 5, en DAT u uwe GENADE EN uwe VREDE „ ALLEZINTS VERMEEN 1GVULDIGD WORDE !

„ Ik verfcbijn in Uwe Vergadering met al her gevoel „ en de aandoeningen , die , in mijne ramplpoedige „ omfrandigheaen, welke U allen bekend zijn, bij een ,, zoo onver ëeld hart als het mijne, zoo natuurlijk zijn: „ - met die bedachtzaame voorzichtigheid, oie ons „ wel altijd, maar thands bijzonder, boo pasfelijk is-; „ maar teevens met die befcheidene vrijmoedigheid, 9, die altoos de gezellinne is der blanke onlchuld en der „ ronde eerlijkheid, — met die liefderijke hoogachting „ tn dankbaarheid voor deeze Vergadering, welke de „ wijsheid en billijkheid uwer handel wij '.e , tot bier ,, toe jegens mij gehouden, zoo zeer verdient; -- en „ boven alles met dat onbepaald en broederlijk verA 5 n trou-

Sluiten