Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< II >

kunnen geoordeeld worden refractair en oproerig te

„ zijn , ten minden niet zonder den fchijn des kwaads „ In dit ongelukkig geval mij bevindende heb ik „ mij (na gedaan Protest, waar van in de Notulen „ van den Raad deezer Stad bewijs is) van het bij„ woonen deezer Vergadering, gelijk van alle de ove, rige aedeeltens mijner Bediening onthouden, en zal hL-r (buiten de hoogde noodzaakelijkheid) niet weder verfchijnen, tor dat de Politieke Interdictie, welke het Committé Provintiaal voor eene finaals „ Dimisfte houdt, door gunftiger Refolutie zal wee„ zen ingetrokken en gedeld buiten effect. .

„ Mijne verfchijning derhal ven in deeze Vergadering „ heeft een geheel ander oogmerk, te weeten, om, „ naar mijnen indifpenfabelen pligt, en ter verantwoor,, ding aan de geheele Gemeente, welke deeze Ver,, gadering vertegenwoordigt, Rapport te doen van ,, mijne geheele Zaak, en van alles, wat daar in door ' mij verricht is, mitsgaders van den actueelen ttaat, 1 waar in zich dezelve bevindt, — en te gelijk, om ', eenige voordellen, tot deeze mijne zaak betre^lijk, „ aan deeze Vergadering te doen , en aan derzelver „ ver1 ere deliberatie over te geeven.

,. Ten dien einde neem ik de vrijheid aan den rieer „ Prsefes te overhandigen eene ampele Deductie , or 1 Memorie, waar in het één en ander te zaamen ver' var is. en aan welker inhoud ik mij korthetdshajven " refereere, eeven als of ik dezelve letterlijk totidem ' verbis aan de Vergadering had voorgeleezen.

,. Om dezelve echter aan alle de Leden meer be„ kend te doen zijn , en de deliberatien zoo wel te ' acceleeren als te faciliteeren, leg ik ter tafel van de ' Predikanten, Collega hofstede daar onder ge' reekend , dertien duks van dezelve Memorie , be' neevens twaalf ter tafel van de Ouderlingen , en twintig ter tafel van de Diaconen , zijnde dus één ', voor elk der Leden van de Vergadering, met ver', zoek, dat dezelve aan de Abfenten door den Be^, dienaar deezer Vergadering, zoo rasch doenlijk, ,, moogen worden bezorgd.

„ Eer ik nu echter deeze kamer verlaata, verzoeke „ ik de volgende zeer weinige aanmerkingen nog te „ moogen hier bij voegen. -

Sluiten