Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 12. >

„ ïO Dat ik U gaarne den noodigen tijd laare, hoe „ zeer ik anders eene fpoedige Refolutie verlange, „ ter bedaarde befluicneeming bij deeze Vergadering* „ mij ten volle verzeekerd houdende , dat geen één „ Lid derzeive deeze Deductie zd willen ter deilbe.» „ ratie leggen, veel min debatreeren, voor dat de„ zelve, en haare eigenlijke bedoeling, door alle „ de Leden zal zijn geleezen , of ten minden doot „ eene daar toe te benoemene Commisfie zal weezsn „ geëxamineerd.

„ 2.) Dat ik vooraf, ter wegneeming van alle „ vreeze ter contrarie, declareere, dat in de geheele „ Deductie niets hoonen^e voor iemand , veel min „ voor de Leden deezer Vergadering of voor eenige „ burgerlijke geconftitueerde Magr, gevonden wordt, „ oir' eenig voordel , waar door de Vergadering irj „ eenen haatelijken twist met eene van dezelve kan „ worden ingewikkeld. Alles is, behoudens eene „ echt Nederlandfche vrijmoedigheid , met zoo veel „ menagement gedeld als moogelijk is; — de belofte „ van politieke onderwerping en onoproerigheid is, „ zonder eenige dubbelzinnigheid , meermaalen her? „ haald; — overal draalt niet alleen door, maar be„ lijde ik rondborltig mijne hoogachting , mijne broe„ derliefde en mijne erkentelijkheid zoo jeegens het „ Miniderie, als jeegens de geheele Vergadering van „ wegen alles, waar in dezelve, tot heden toe, „ naar de wet der broederfchap , met mij gehandeld

heeft.

,, 3.) Dat de voldoende redenen, waarom ik deeze „ Deductie gedrukt ter tafel gelegd heb , uitvoerig „ in het laatde duk daar van zijn opgegeeven , op „ eene wijze , die ongetwijfeld , niet alleen bij de „ Vergadering, maar bij ieder woldenkend raensch, „ van welke opinien ook anders , volkoomen bijval „ vinden zal.

,, 4.) Dat, wat voorts de Memorie zelve aangaat, „ dezelve eerst behelst een volkoomen rapport van „ alles, wat mijne zaak betreft, van den aanvan» af » ^ ned.en toe , met infertie van alle de Stukken,

Memoden en Request, door mij aan de gecon„ ditueerde Magten ingeieeverd. — Vervolgens twee „ voorftelleu aan deeze Vergadering, Het laatde

» ver-

Sluiten