Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C 13 >

„ vervat een verzoek , om door alle gepafte wegen

,. re beproeven de opheffing der Politieke Ijifpofide, ,, d e mij de daadelijke wiarneeming mijner Bediening 1, belet, te verkrijgen; waar toe ik her gewaagd heb „ de voornaamfte gronden en eenige middelen op te „ geeven , welke 'ik ten vollen aan het voorder wijs " en verlicht oordeel deezer Vergadering heb oyer,. gelaaten Maar het ander voorftel , dat zuiver '„ Kerkelijk is , behelst eenen eiscb , om door deeze „ Vergadering inmiddels te worden erkend ,. als K.er„ kelijk wettig Leeraar deezer Gemeente , hoewel , „ verpligt mij van de daadelijke gebruikmaaking \, „ van dat recht te onthouden , tot dat bij de Po„ ,, litie gunftiger zal worden gedifponeerd." Dee', z n eisch doe ik billijk, jute meo, en op gronden, , bij de Memorie breeder gededuceerd. Ueezen eisch. ', doe ik met allen ernst , om dat ik dien aan de „ Gemeente verfchuldigd ben. En , fchoon ik geen „ oogenblik twijfel aan de billijkheid der Vergadering „ ten aanzien van mijn goed rechc, heb ik , om in alles te voldoen, deezen eisch gedaan onder plegtig „' protest C het geen ik mondeling hier herhaal) tegen ,, alle (onverhoopte) Refolutien en Handelingen ter contrarie , of nu of in het vervolg , appelleerende daar van (voor zoo veel des noods) aan de Wel !, Eerw. Clasfis van Schieland.

„5.) 'Lr is nog maar overig ééne bedenking te beantwoorden, die bij iemand zou kunnen oprij11 zen , doch ook maar alleen bij zoo iemand , die „ van de zaaken niet genoeg geinformeerd was , of bij overhaafting oordeelde: te weeten , men zou „ kunnen voorgeeven: „ dat deeze Vergadering zich ,, „ niet verder in mijne zaak behoefde in te laaten, „ na dat zij eene Commisfie hadt benoemd , die " l, ook am den Raad een Adres gemaakt hadt, ter- „ wijl ik na dien tijd alleen mijne zaak bij de " „ Politie vervolgd hadt." Maar wat Lid deezer Vergadering zou onedelmoedig , wie mijner Rroe" deren onbroederlijk genoeg zijn , om deeze beden" king te blijven maaken , na de volgende herinneringen?

' „ a. De Commisfie (voor welke ik in de Deductie „ openlijk dank gezegd heb, en nu nog dank

» zeg*

Sluiten