Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 14 >

m zegge) was benoemd, om bij mij naar den toedragt der zaake te informeeren, en ver„ volgends te doen het geene zij zou geraaden „ vinden, maar niet, om mij re verhinderen „ in het vervolgen van mijn gedaane Protest „ in den Raad, het geen zeer natuurlijk voor mijne reekening alleen bleef, en bij mij door „ eene Memorie van Doleantie bij het Provin„ tiaal Beftuur , in de Deductie geinfereerd, ,, daadelijk vervolgd is. b. Uit dien hoofde heeft de Commisfie (dank zij haaren ijver!) afzonderlijk, zonder mij ge„ werkt, en eene Memorie aan den Raad ge„ pasfeerd , van welke ik geene kennis noch „ opening gehad heb, dan twee dagen na dat „ dezelve was ingeleeverd; — het geen aller„ noodzaaklijkst was om te toonen', dat hier ,, in geene confpiratie plaats hadt. n c. Toen mij nu naderhand de Commisfie kennis „ gaf, dat haar Adres zonder effect geweest „ was , moest ik wel mijn Protest alleen „ vervolgen , maar deed zulks niet zonder „ voorkennis van de Commisfie, in tegendeel „ verzogt ik vrijheid om derzelver Memorie 3, aan den Raad tot eene Bijlage te voegen „ bij mijne Memorie van Doleantie, waar toe „ ik ook dezelve fchriftelijk van de gemelde „ Commisfie verkreegen heb. „ d. Na dien tijd heb ik geene andere Adresfen ge„ maakt dan alleen het Request om afdoening „ in de maand September, breeder bij mijne „ Deductie gedetailleerd, doch dit deed ik in „ 's Hage zijnde, en op Advies van den toen„ maaligen Prefident van Holland, waar door „ het phijfiek ondoenlijk was eenige vooraf„ gaande rugfpraak te houden met de Com„ misfie van deeze Vergadering. „ Met één woord, — mijne Broeders! — ik heb „ noch willen noch kunnen Adres maaken aan deeze „ Vergadering, voor en aleer ik zelve alles gedaan ,, had wat ik konde , en mij ronduit onverantwoor„ delijk noemen konde aan eenig verzuim. — Nu heb „ ik gedefungeerd, ik heb voldaan aan alles wat men

„ van

Sluiten