Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 15 >

„ van mij wagten konde, en mijne Deductie zal dit „ voor aller oog ontegenzeglijk bewijzen. — Gij, „ Leden deezer Vergadering! zijt nog op verre na in „ dit geval niet: gij hebt (vergunt mij dit te zeggen) „ nog pligten omtrend de Gemeente , omtrend Mij,

en omtrend U zelven, aan welke (hier van houde „ ik mij verzeekerd) niemand Uwer zich, onder eenig „ voorwendzel, zou willen ontrekken.

., Beweeglijke woorden om U ter vervulling van „ 'dezelve aan te zetten zijn hier onnoodig: het edel„ moedig paard, dat van zelven loopt, behoeft den „ fpoorflag niet. Gij moet de zaak behandelen van „ iemand, die door deeze Vergadering Wettig is ge„ roepen in naam eener Gemeente , die billijk ver,, wagten moet, dat Gij niets verzuimen zult om den„ zelven aan zijnen dienst (zo het doenlijk is) weder „ te geeven: — van eenen Medebroeder, die aanfpraak „ maaken kan op uwe goede trouw en broederlijke „ liefde: — van eenen Leeraar, die, door Gods ge„ nade, niet geheel onnut of onaangenaam was in zijn

werk en wiens lust is , het Euangelium te dienen: „ van eenen Man, die Vader is van een talrijk Gezin, „ en wiens lot, ook van dien kant befchouwd, niec „ onverfchillig is. Broeders! in eenen tijd, die meer „ dan gewoonlijk leert, hoe veranderlijk alle aardfche „ dingen zijn , en hoe rasch ieders lot kan keeren, „ vergeet de les onzes Meefters niet: ,, Al wat gij „ „ wilt dat u de menfchen doen, doet gij hun ook „ „ alzoo."

„ Ik zal U niet langer ophouden, en deeze Aanfpraak „ nu Copielijk ftellen in handen van den PrEofes,_ om \, dezelve voor nu en voor de Pofteriteit, ter mijner „ decharge , te doen infereeren in de Acta deezer „ Vergadering.

,, Voorts zal ik nu oogenbliklijk de Vergadering ver„ laaten en de vrijheid Uwer deliberatien niet verhin„ deren , hoopende, door Uwe gebeden en broeder-

lijke poogingen, haast aan Ü lieden weder gefchon,, ken te worden.

„ Voor het overige , wanneer Gijlieden en mijn „ geest zult vergaderd zijn , zij mijn God in het „ midden van U ! Ziet op alle Uwe poogingen ten „ nutte der Gemeente zijnen voorfpoedigeaden zegen!

„ Ver-

Sluiten