Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 16 >

,, Verblijd U over Zion ! Leeft bewaard voor alle. „ rarrjpen der rij len , gezeegend mee alle de Uwen. „ blijft mij beminnen ge'ijk ik Uüeden doe, en, „ wat ook de uitflag zijn mooge, neemt in mijn ge,, val zulke beiluiten , voert ze zoo moedig uit, dan „ Vriend en Vijand, dat heel het Vaderland, van U ,, zegge : ,, Deeze mannen zijn diensknechten des ,, leevenden Gods , en wij kennen hier aan , dac „ zij jbsus difcipelen zijn , om dat zij zoo groot: „ eene liefde hebben onder malkanderen."

„ Ik heb gezegd!"

Naauwlijks bad ik deeze Aanfpraak geëindigd, of de Profes, zijnde toen de Hoog Eerw. lieer Profesfor J. r. lk. sage ten broek v die mij in deeze geheele zaak zoo veeie bewijzen van deelneemende broederliefde en werkzaame hulpvaardigheid gegeeven heeft, dat, hem, zoo als hij verdiende, te bedanken, naar eene vleierij zou fmaaken , waar toe hij te groot is, om ze te o tfangen, en ik te onhandig om dezelve te miaken) beantwoorde dezelve, in naam der Vergadering, op de allervriendeüjkfte wijze. ,. De Vergadeiing „ r zeide hij) voelende haare broederlijke betrekking e, od Mij, en haare verpligting jegens de Gemeente,

hadt met zeer veel leedweezen uit de Vergaderingen „ en van den openbaaren Dienst gemist eenen Mede„ broeder en Leeraar , wien God zoo veel lust &c. „ gegeeven hadt , niet alleen om het Euangelie te „ verkondigen , maar ook om de Waarheid voor te ,, ftaan en re verdeedigén : — Zij zagen met fmerte mij ,, in zulke onaangenaame omftandigheden begreepen, „ en zich zelven in de noodzaak om te moeten delibe„ reeren over voordellen van dien aart. Hij wenschte ,, Mij en de Mijne alle bemoediging en vertroofting ,, Gods. Voorts (zeide hij) konde de Vergadering „ nog geene befluiten neemen over eene Memorie, „ waar van geene der Leden den inhoud wiften, maar ,, men zou met alle die broederlijkheid vervolgends

delibereeren , welke ik voor de Vergadering ge.ie,, clareerd had , en die Hij mij van zijnen kant ook

betuigde. Hij wenschte, dat alle hunne handelingen „ fteeds zouden beantwoorden aan hunne broederlijke

„ ver-

Sluiten