Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i8 >

Jonge Dochters uit het Burger-Weeshuis deezer Stad, allen Ledemaaten, neevens anderen, da gemelde Requeften onderteekend ; doch daar zulks ftrijdig was met de wetten, welke de voorzichtigheid in alle gevallen in dat Godshuis hadt voorgefchreeven , gaven de Regenten , pligtshalven , daar van, bij eene Misfive , kennis aan de groote Vergadering, berichtende dat een groot aantal hunner blinderen dat gedaan " hadden om hunne verkleefdheid te openbaaren voor " den Euangeliedienst van Do. j. scharp" en verzoekende ,. fzonder zich in te laaten in de Merites van het Adres) dat de naamen dier Kinderen mog" ten worden geroieerd , en hunne handelwijze in " deezeri van de befte zijde beoordeeld , oflchoon " onbeftaanbaar met de regelen van het Godshuis." 'vVant ( fchrijven zij billijk) „ wij hebben fteeds gewaakt, en achten ons bij voortgang verphgt te waaken, dat de Kinderen, aan onze zorge toever" trouwd , zich gedraagen als gealimenteerden , die I' zich met geene zaaken, van welk een aart dezelve " zijn , vermoogen in te laaten , ter voorkooming " van nadeel, welk andersfints natuurlijk daar uit I' voor het Godshuis kon voortvloeien." Deeze Misfive in handen gefield zijnde der Commisfie , om de lijften te onderzoeken, heeft deeze wel den ijver der Wees-Ledemaaten .op zich zelven gepreezen, maar echter , om aan de wetten van het Huis te voldoen (fchoon van de vier en tachtig , die opgegeeven waren , flechts v'nf en zeventig naamen gevonden zijn) dezelve, in het opmaaken der lijften, nier mede geteld.

Welk een aantal Stemmen voor de billijkheid! welk een bewijs voor de aankleeving der Gemeente! welk een aandrang voor den reeds van zelf ijverenden Kerkenraad! welk eene voldoening voor Mijzei ven, ziende de fteeds voortduurende gezetheid van de Gemeente op mijnen Dienst, die, na zoo veele jaaren arbeids, niet verkoeld was , en mij het zegel mijner roeping en eene nieuwe band van onlosmaakbaare verkleefdheid is! tt j •

Het tweede, dat in deeze groote Vergaderingop den 27 Januarij , voorviel , was, dat de Commisfie zelve, over het eerfte gedeelte van mijne voordellen,

naa-

Sluiten