Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ip >

naamenlijk den eisch van Kerkelijke wettig-verklaaring, een gunftig en éér.paarig Preeadvies, ulthragt van den volgenden inhoud:

„ WIL EERWAARDIGE HEEREN EN MEDEBROEDERS!

„ De Gecommitteerden van desze Eerw. groote

Vergadering in de zaak van Ds. scharp. van „ oordeel zijnde, dat het voornaame oogmerk deezer „ Vergadering, in het aanfteilen eener Perfoneele „ Commisfie, was, om daar door des te meer fboed ,, te geeven aan de behandeling en best moogelijke ,, afdoening eener zaak , welke zoo gewigtig en be„ langrijk is, niet alleen voor den Perfoon en de Fa„ mihe van Ds. scharp, maar ook voor het Leeraar„ ambt in het gemeen , voor deeze Vergadering en „■voor de Hervormde Gemeente, welke zij vertegeR„ woordigt, waar van God zelve haar het opzicht en „ de lufcherming heeft toebetrouwd.

„ Hebben dan ook op deezen grond, en om, zoo „ zoo veel in hun was , aan dit oogmerk der Eerw, „ Vergadeiing te voldoen, zoo dra zij de ingeleeverde „ Deductie van Ijs. scharp, met behoorlijke aan„ dacht, geleezen hadden, hunne raadpleegingen daar „ over begonnen en voortgezet, van welker uitflag zij „ de eer hebben, bij deezen, aan de Eerw. Vergadering „ bericht te geeven.

„ Gecommitteerden waren eenpaarig van oordeel, ,, dat de voornaame en eigenlijke zaak, waar over zij „ oordeelen en de Vergadering prasadvifeeren moeften, „ zich bepaalde rot deeze twee ltukken.

„ I. Tot den Eisch, door Ds. scharp voorgefteld, „in zijne Deductie, Pag. 126- 128 , hoofd'zaaklijk „ hier op uiikoomende : „ Dat de Vergadering , ter „ „ zijner requifide, verklaare, hem (Tchoon onge„ ,, hikkig verpligt zich van de waarneeming zijner ,, ,, H. Bediening, uic hoofde eener Politieke ititér„ „ dictie, te onthouden ) voor zoo veel de Kerkelijke „ „ Judicature en deeze Vergadering aangaat, te „ „ houden en te erkennen voor wettig Leeraar deezer ,, ,« Gemeente en Lid van deeze en de andere Kerke„ ,, lijke Vergaderingen derzeive Gemeente,, zoo ec'n„ „ ter, dat Hjj, zonder geoordeeld te worden daar Ë a „ „ door

Sluiten