Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 21 >

mts/te mag worden opgeheeven, .en Hij, als Wettig „ Leeraar der Gemeente aan de daadelijke waarnee„ ming zijner Bediening mag worden te rug gegeeven.

„ Wat nu den Eiscb zelven betreft; Gecomrniuecr,, den naauwkeurig overwoogen hebbende de gronden „ en redenen, waar mede Ds. scharp deezen eisch „ aandringt , te viuden op de aangehaalde plaats , „ Pag. 126 -I-27 en in den aanvang zijner Deductie,

Pag. 1 10, waren allen tènjlemmig met zijn Eerw. ,, van bet zelfde gevoelen. En daar zij hunne waare „ meening, op alle deeze gronden gebouwd, niet kor„ ter, klaarer en krachtiger kunnen uitdrukken dan mee, „ de eigene woorden van Ds. scharp, neemen zij „ dezelve hier als de hunne over : de Euangelie- be„ diening is, in baar en aart, en als zoodaanig, geen „ Burgerlijk beneficie , en Haat dus in zoo verre, „ niet ter fchenking, ter afneeming, of ten bedwange „ der Politieke Overheid. De roeping eenes Leeraars „ is wettig van de Gemeente , en misdien middelijk „ van God zelven : het radicale dus van den pose „eenes Leeraars is in de Gemeente : door haare „ roeping en door wettige inzeegening is hij, naar „ het Woord van God, en de daar op gebouwde

Leer der Gereformeerde Kerk , in die Gemeente ,\ van gods wkcfn Leeraar, Dienaar van chris,, tus, en uitdeeler der verborgenheden Gods. En, „ op dien grond , kan dan ook Ds. scharp niec ganders befchouwd worden dan als kerkelijk

„ wettig leeraar der n e d e rdü1tsche 6 p> „ reformeerde gemeente te rotterdam, „ h n lid deezer groote vergadering, boe-

', wel verhinderd in de d a a d k r. ij k e waarneeming zijner fw-ctien, door eene Politieke interdictie. „ Indien dit niet doorging; indien de Politieke in„ terdictie of dimisfie eenige verandering of vermindering te weeg bragt in de radicale en Kerkelijke " wettigheid van het Leeraarambt zelve , en van de „ wedeizijdfche betrekking tusfehen den wettigen Leer„ aar en zijne Gemeente , zoo zou volgen . dat die Leetaars, welke aan eene zoodaanige Politieke in11 terdictie of dimisfie- waren onderworpen geweest, „ bij de opheffing of indikking van de.-elve , hunne „ functien in de'Gemeente en derzelver Vergaderin15 3 » £ea

Sluiten