Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<( 22 )•

„ gen niet konden hervatten, voor dat zij op nieuw „ door de Gemeente geroepen of erkend en ingezee„ gend waren. Iets , het geen nooit, immers zoo „ veel aan Gecommitteerden bekend is, in een der55 gelijk geval heeft plaats gehad.

„ En dus beveftigen ook deeze voorbeelden , het

geen de aart der zaak leert , dat de Politieke in,, terdictie of rHmisJie , waar aan zirh en Leeraar en ,, Gemeente, behoudens bun goed recht, en eene be„ taamelijke vcrdeediging van bet zelve , lijdelijk ,, onderwerpen moeten, wel den wrttige* Leeraar „ verhindert in de daadelijke waarneeming zijner

Bediening, en de Gemeente berooft van het daa-

dei.ijk vruchtgenot van den Euangcliedienst haares „ wettigen Leeraars, en van dien genaderijken zegen, ,, dien God , in den weg zijner inftellingen, daar mede „ verbonden en daar aan belooft heeft; maar dar zij ,, geene verandering of vermindering te. weeg brengt „in de wettigheid van 't Leeraarambt zelve of

van de weder zijd $ che betrekking, die 'er „ tusfchen den Leeraar en zijne Gemeente plaats h"eft.

,, ls die nu waarlijk alzoo , dan kan, dan mag ,, ook eene Kerkelijke Vergadering niet anders daar ,, over oordeclen, of, wanneer haar oordeel gevraagd s, wordt, anders daar oimrend verklaaren : En dus „ kunnen Gecommitteerden ook niet zien , dit deeze ,, Vergadering eenige zwaarigheid kan maaken , om „ dit, ter requifitie van IX scharp. te verklaaren, ,, en Hem daar van een fchriftelijk bewijs te geeven; „ zoo tot zijne eigene volkoomene gerusijlelling , als „ om daar van in alle moogelijke gevallen , waar in „ zijn belang zulks vorderen mogt, het noodige ge„ bruik te kunnen maaken.

,, De zaak zou dan bij den eenen of anderen eenige „ zwaarigheid of bedenking kunnen veroirzaaken, in,, dien Ds. scharp dir geheel onbepaald vroeg, en „ men dus vreezen konde , dat zoodanig Declaratoir „ op eenigerlei wijze zou kunnen dienen of misbruikt „ worden tot vilipendie van de Hooge Overheid; ,, Maar, daar Ds. scharp uitdrukkelijk „ vooraf „ verklaart , niet refraccair te willen of te zullen „ „ handelen , 'egen de Politieke interdictie , of daadelijk eenige deelen van zijn openbaar

„ „ Euan-

Sluiten