Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< u >

Dit Prceadvies, in deliberatie gebragt zijnde, is de Commisfie hartelijk bedankt , en het zeive in eene Refolutie van de Vergadering veranderd, met last aan den Scriba, om, conform het zelve, aan mij een Extract ter hand te ftellen , ten bewijze van mijne erkentenis als ksricf. t-tjK xvettig Leeraar der Gemeente en Lid der Kerkelijke Vergaderingen.

Reeds den volgenden dag ontving ik van mijnen waardigen Collega van niéüwsïadt het volgende

extract uit de Handelingen

„ des grooten Kerkenraads der „ Nederduitfche Gereformeerde „ Gemeente der Stad Rotterdam,

„ Den 07 Januarij 1797.

„ Art. 2.

De Vergadering , gehoord hebbende het Prsad„ vies van haare Gecommitteerden in de zaak van „ Ds. scharp, omtrend den eisch, doorzijn Wel ,, Eerw. van haar gedaan bij zijne gedrukte Deductie ,, aangaande zijne Politieke Remotie , enz. aan haar

overgegeeven den 18 Januarij laatstleden, ten aan„ zien van haare erkenrenisfe van zijn Wel Eerw.

als wettig Leeraar deezer Gemeente enz. , te vin,, den op pag. 127 ; heeft, uit aanmerking van de „ goede gronden, welke zij gevonden beeft voor deeze „ zijne bfgeerti, en van de alleszintS betaamelijke „ bepaalinge, welke door zijn IVel Eerw zelven daar

is bijgevoegd, gerefolveerd, conform bet Praadvies , „ ter requifkie van Ds. scharp te verklaaren, — „ Hera (fchoon ongelukkig verpligt zich van de „ waarneeming zijner Heilige Bediening , uit hoofde ,, eener Politieke interdictie, te onthouden) voor zoo „ veel de Kerkelijke Judicature en deeze Vergsde„ ring aangaat, te houden voor wettig leeraar

„ deezer gemeente ën lid van deeze en „ de andere vergaderingen derzelver

gemeente: zoo echter, dat hij, zonder geoor„ deeld te worden daar door zich aan pligt-verzuim „ fpliuldig te maaken, of zijne Kerkelijke rechten te

„ ver-

Sluiten